คำแผ่เมตตาให้ตนเอง ให้สรรพสัตว์ อุทิศส่วนกุศล

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2564

คำแผ่เมตตาให้ตนเอง,บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์,บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

คำแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ,       ขอให้ข้าพเจ้า มีความสุข ;
อะหัง นิททุกโข โหมิ,       ขอให้ข้าพเจ้า ปราศจากทุกข์ ;
อะหัง อะเวโร โหมิ,       ขอให้ข้าพเจ้า ไม่มีเวร ;
อะหัง อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ,       ขอโห้ข้าพเจ้า ไม่มีความเบียดเบียน ;
อะหัง อะนีโฆ โหมิ,       ขอให้ข้าพเจ้า ไม่มีความเดือดร้อน ;
อะหัง อะโรโค โหมิ,       ขอให้ข้าพเจ้า ไม่มีโรค ;
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ.       ขอให้ข้าพเจ้า มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด.

 

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา, 
สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน ;
อะเวรา โหนตุ,
จงเป็นสุขเป็นสุขเกิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย ;
อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ,
จงเป็นสุขเป็นสุขเกิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ;
อะนีฆา โหนตุ,
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ;
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเกิด.

 

คำกรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ
สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร,

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า 
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า มีความสุข ;
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ ญาตะโย,

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า 
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า มีความสุข ;

อิทัง เม คะรูปัชฌายาจะริยานัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ คะรูปัชฌายาจะริยา,

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครูอปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า
ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า มีความสุข ;

อิหัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา,

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข ;

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา,

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข ;

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี,

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
ทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข ;

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา.

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

 

อานิสงส์เมตตา
ว่าด้วยอานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ

      ๑. สุขัง สุปะติ      หลับอยู่ก็เป็นสุขสบาย
      ๒. สุขัง ปะฏิพุชฌะติ      ตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบาย
      ๓. นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ      ไม่ฝันร้าย
      ๔. มะนุสสานัง ปิโย โหติ      เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
      ๕. อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ      เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
      ๖. เทวะตา รักขันติ      เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา
      ๗. นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ      ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศัสตราก็ดี ทำอันตรายไม่ได้
      ๘. ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ      จิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็ว
      ๙. มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ      ผิวหน้าย่อมผ่องใส
      ๑๐. อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ      เป็นผู้ไม่หลงลืมสติเวลาตาย
      ๑๑. อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ      เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่ง ๆ ขึ้นไป ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.045263616243998 Mins