ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ บทนี้เป็นพระดำรัสสุดท้ายที่ตรัสสอนภิกษุที่พระองค์จะปรินิพพาน

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2563

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ บทนี้เป็นพระดำรัสสุดท้ายที่ตรัสสอนภิกษุที่พระองค์จะปรินิพพาน

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
บทนี้เป็นพระดำรัสสุดท้ายที่ตรัสสอนภิกษุที่พระองค์จะปรินิพพาน

(นำ) (หันทะ มะยัง ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดบทปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้ากันเถิด.)

(รับ) หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว,
ดูก่อนภิกษุทั้งทลาย! บัดนี้, เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า ;-

วะยะธัมมา สังขารา,
สังขารทั้งทลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ;

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ,
ท่านทั้งทลาย, จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ;

อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจา.
นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้าย ของพระตถาคตเจ้า.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020707635084788 Mins