บทพิจารณาสังขาร บทนี้ใช้พิจารณาสังขารเพื่อให้เห็นความเป็นจริง ไม่ประมาทในชีวิต

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2563

บทพิจารณาสังขาร บทนี้ใช้พิจารณาสังขารเพื่อให้เห็นความเป็นจริง ไม่ประมาทในชีวิต

บทพิจารณาสังขาร
บทนี้ใช้พิจารณาสังขารเพื่อให้เห็นความเป็นจริง ไม่ประมาทในชีวิต

(นำ) (หันทะ มะยัง ธัมมะสังเวคะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย, จงกล่าวคาถาพิจารณาธรรมสังเวชเถิด.)

(รับ) สัพเพ สังขารา อะนิจจา,
สังขารคือร่างกาย จิตใจ,
และรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมด ทั้งสิ้น, มันไม่เที่ยง,
เกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไป ;

สัพเพ สังขารา ทุกขา,
สังขารคือร่างกาย จิตใจ,
และรูปธรรม นามธรรม ทั้งหมด ทั้งสิ้น,
มันเป็นทุกข์ทนยาก,
เพราะเกิดขึ้นแล้ว แก่ เจ็บ ตายไป ;

สัพเพ ธัมมา อะนัตตา,
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง,
ทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขาร ทั้งหมด ทั้งสิ้น,
ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน,
ไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเรา ว่าตัว ว่าตนของเรา ;

อะธุวัง ชีวิตัง,
ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ;

ธุวัง มะระณัง,
ความตายเป็นของยั่งยืน ;

อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง,
อันเราจะพึงตายแน่แท้ ;

มะระณะปะริโยสานัง เม ชีวิตัง,
ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ;

ชีวิตัง เม อะนิยะตัง,
ชีวิตของเรา เป็นของไม่เที่ยง ;

มะระณัง เม นิยะตัง,
ความตายของเรา เป็นของเที่ยง ;

อะจิรัง วะตะยัง กาโย,
ร่างกายนี้หนอ ไม่นานนัก ;

ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ,
จักนอนทับพื้นดิน ;

ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ,
ถูกทอดทิ้ง ปราศจากวิญญาณ ;

นิรัตถัง วะ กะลิงคะรัง,
ประดุจท่อนไม้และท่อนฟืนที่หาประโยขน์มิได้ ;

อะนิจจา วะตะ สังขารา,
สังขารทิ้งหลายไม่เที่ยงหนอ ;

อุปปาทะวะยะธัมมิโน,
มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ;

อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ,
ครั้นเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไป ;

เตสัง วูปะสะโม สุโข,
ความเข้าไปสงบระงับสังขารทิ้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง ;

สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ,
สัตว์ทั้งหลายทิ้งสิ้น ตายอยู่ด้วย ;

มะริงสุ จะ มะริสสะเร,
สัตว์ทิ้งหลาย ตายแล้วด้วย สัตว์ทิ้งหลาย จักตายด้วย ;

ตะเถวาหัง มะริสสามิ,
ตัวเราจักตายอย่างนั้นนั่นเทียว ;

นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย.
ความสงสัย ในเรื่องตายนี้ ไม่มีแก่เรา ดังนี้.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023642349243164 Mins