คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2564

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน
วันมาฆบูชา

         อัชชายัง มาฆะปุณณะมี, สัมปัตตา มาฆะนักขัตเตนะ, ปุณณะจันโท ยุตโต, ยัตถะ ตะถาคะโต, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, จาตุรังคิเก, สาวะกะสันนิปาเต, โอวาทะปาติโมกขัง, อุททิสิ, ตะทา หิ, อัทฒะเตระสานิ, สัพเพสังเยวะ, ขีณาสะวานัง, สัพเพ เต, เอหิภิกขุกา, สัพเพปิ เต, อะนามันติตาวะ, ภะคะวะโต, สันติกัง อาคะตา, เวฬุวะเน, กะลันทะกะนิวาเป, มาฆะปุณณะมิยัง, วัฑฒะมานะ, กัจฉายายะ, ตัส๎มิญจะ สันนิปาเต, ภะคะวา, วิสุทธุโปสะถัง, อะกาสิ อะยัง, อัมหากัง ภะคะวะโต, เอโกเยวะ, สาวะกะสันนิปาโต, อะโหสิ จาตุรังคิโก, อัฑฒะเตระสานิ, ภิกขุสะตานิ, สัพเพสังเยวะ, ขีณาสะวานัง, มะยันทานิ, อิมัง มาฆะปุณณะมี, นักขัตตะสะมะยัง, ตักกาละสะทิสัง, สัมปัตตา, จิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง, อะนุสสะระมานา, อิมัส๎มิง, ตัสสะ ภะคะวะโต, สักขิภูเต เจติเย, อิเมหิ, ทีปะธูปะ, ปุปผาทิสักกาเรหิ, ตัง ภะคะวันตัง, ตานิ จะ, อัฑฒะเตระสานิ, ภิกขุสะตานิ, อะภิปูชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภะคะวา สะสาวะกะสังโฆ, สุจิระปะรินิพพุโต, คุเณหิ ธะระมาโน, อิเม สักกาเร, ทุคคะตะปัณณาการะภูเต, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ สุขายะ.

คำแปล

       วันนี้ มาประจวบวันมาฆปุรณมี, เพ็ญเดือน ๓, พระจันทร์เพ็ญประกอบด้วยฤกษ์มาฆะ, ตรงกับวันที่พระตถาคต, อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ขึ้น, ในที่ประชุมสาวกสงฆ์, พร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ, ครั้งนั้น, พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป, ล้วนแต่พระขีณาสพ, อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา, ไม่มีผู้ใดเรียก, มาประชุมยังสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้า, ณ เวฬุวนาราม, เวลาตะวันบ่ายในวันมาฆปุรณมี, แลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, ได้ทรงทำวิสุทธอุโบสถ, ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ขึ้น, ณ ที่ประชุมนั้น, การประชุมสาวกสงฆ์, พร้อมด้วยองค์ ๔, ของพระผู้มีพระภาคเจ้า, แห่งเราทั้งหลายนี้, ได้มีครั้งเดียวเท่านั้น, บัดนี้ เราทั้งหลาย, มาประจวบมาฆปุรณมีนักขัต, สมัยนี้, ซึ่งคล้ายกับวันจาตุรงคสันนิบาตนั้นแล้ว, มาระลึกถึง, พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, แม้ปรินิพพานนานมาแล้ว, จะเคารพบูชา, พระผู้มีพระภาคเจัา, แลภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปนั้น, ด้วยสักการะทั้งหลายมีเทียนธูปและดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้, ในเจดีย์สถานนี้, ซึ่งเป็นพยาน ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ, ขอเชิญพระผู้มีพระภาค, พร้อมด้วยสาวกสงฆ์, แม้ปรินิพพานนานมาแล้วด้วยดี, ยังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลาย, จงทรงรับ, สักการบรรณาการคนยากเหล่านี้, ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย, สิ้นกาลนานเทอญ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.005290416876475 Mins