มนต์ประจำวันเกิด

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2564

มนต์ประจำวันเกิด บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์, เกิดวันจันทร์, เกิดวันอังคาร, เกิดวันพุธ, วันพฤหัสบดี, เกิดวันศุกร์, เกิดวันเสาร์

มนต์ประจำวันเกิด
บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา.
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ.
(ใช้สวดภาวนา วันละ ๖ จบ ทุกๆวัน จะมีสิริมงคลแก่ตนเอง)

บทสวดสำหรับผู้เกิดวันจันทร์
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.
(ใช้สวดภาวนาวันละ ๑๕ จบ ทุก ๆ วัน จะเป็นสิริมงคลยิ่งนักแล)


บทสวดสำหรับผู้เกิดวันอังคาร
ยัสสานุสสะระเณนาปิ       อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ       ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา       ยักขะโจราทิสัมภะวา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง       ปะริตตันตัมภะณามะ เห.
(ใช้สวดภาวนาวันละ ๘ จบ จะมีความสุขทุกคืนวัน)

บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธ
(กลางวัน)

สัพพาสีวิสะชาตีนัง       ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง       เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ        สัพพะทา สัพพะปาณินัง
สัพพะโสปิ นิวาเรติ       ปะริตตันตัมภะณามะ เห.
(ใช้สวดภาวนา วันละ ๑๗ จบ จะมีความสุขกายสบายใจรวยยศ เป็นเมตตามหานิยม)

บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธ
(กลางคืน)

กินนุ สันตะระมาโนวะ      ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ      กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา      ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ      โน เจ นุญเจยยะ สุริยันติ.
กินนุ สันตะระมาโนวะ      ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ      กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา      ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ      โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ.
(ใช้สวดภาวนาวันละ ๑๒ จบ จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากด้วยยศศักดิ์)

บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร      นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง
ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ       มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ
เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ      โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง      ปะริตตันตัมภะณามะ เห.
(ใช้สวดภาวนาวันละ ๑๙ จบ จะทำให้มีอำนาจเป็นที่เคารพของคนทั่วไป)

บทสวดสำหรับผู้เกิดวันศุกร์
ยัสสานุภาวะโต ยักขา        เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต         รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ         ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง         ปะริตตันตัมภะณามะ เห.
(ใช้สวดภาวนาวันละ ๒๑ จบ จะทำให้มีความสุขสำราญเป็นนิตย์ บริบูรณ์ด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ทุก ๆ เมื่อ)

บทสวดสำาหรับผู้เกิดวันเสาร์
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิ
ชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา.
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.
(ใช้สวดภาวนาวันละ ๑๐ จบ จะทำให้มีอายุยืนนาน เป็นที่รักของคนทั่วไป)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0021573662757874 Mins