ตายนคาถา บทเตือนสติไม่ให้ประมาทจนหลงทำกรรมชั่ว

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2564

ตายนคาถา บทเตือนสติไม่ให้ประมาทจนหลงทำกรรมชั่ว

ตายนคาถา
บทเตือนสติไม่ให้ประมาทจนหลงทำกรรมชั่ว

ฉินทะ โสตัง ปะรักกัมมะ, กาเม ปะนูทะ พ๎ราห๎มะณะ,
ท่านจงพยายามตัดตัณหาเพียงดังกระแสนํ้าเสีย, จงถ่ายถอนกามทั้งหลายเสียเถิดนะพราหมณ์ ;

นัปปะหายะ มุนิ กาเม, เนกัตตะมุปะปัชชะติ,
เพราะมุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้ว,จะเข้าถึงความเป็นคนผู้เดียวไม่ได้ ;

กะยิรา เจ กะยิราเถนัง, ทัฬหะเมนัง ปะรักกะเม,
ถ้าจะทำ ก็พึงทำกิจนั้นเถิด แต่พึงบากบั่นทำกิจนั้น ให้จริง ;

สิถิโล หิ ปะริพพาโช, ภิยโย อากิระเต ระชัง,
เพราะสมณธรรมเครื่องละเว้นที่ย่อหย่อน, ยิ่งโปรยโทษดุจธุลีลง ;

อะกะตัง ทุกกะฏัง เสยโย, ปัจฉา ตัปปะติ ทุกกะฏัง,
ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า, เพราะความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง ;

กะตัญจะ สุกะตัง เสยโย, ยัง กัต๎วา นานุตัปปะติ,
ความดีทำนั่นแหละดีกว่า, เพราะทำแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง ;

กุโส ยะถา ทุคคะหิโต, หัตถะเมวานุกันตะติ,
หญ้าคาอันบุคคลจับไม่ดี ย่อมบาดมือนั่นเอง ฉันใด ;

สามัญญัง ทุปปะรามัฏฐัง, นิระยายูปะกัฑฒะติ,
คุณเครื่องเป็นสมณะอันบรรพชิตลูบคลำแล้วชั่ว, ย่อมฉุดไปนรก ฉันนั้น ;

ยังกิญจิ สิถิลัง กัมมัง, สังกิลิฏฐัญจะ ยัง วะตัง, สังกัสสะรัง พ๎รัห๎มะจะริยัง, นะ ตัง โหติ มะหัปผะลันติ.
การงานอันใดอันหนึ่งที่ย่อหย่อนด้วย, วัตรอันใดที่เศร้าหมองแล้วด้วย, พรหมจรรย์อันใด ที่ตนระลึกด้วยความรังเกียจด้วย, กิจ ๓ อย่างนั้น ย่อมเป็นของไม่มีผลมาก ดังนี้.
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013053695360819 Mins