บทสักกัต๎วา : เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย เทพบุตรได้ท่องพระคาถานี้ จึงได้มีอายุยืนยาวอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก)

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2564

(บทสักกัต๎วา) (เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย เทพบุตรได้ท่องพระคาถานี้ จึงได้มีอายุยืนยาวอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก)

บทสักกัต๎วา
(เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย เทพบุตรได้ท่องพระคาถานี้ จึงได้มีอายุยืนยาวอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก)


สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง,
เพราะกระทำความเคารพ ชึ่งพระพุทธรัตนะ ;

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, อันเป็นดังโอสถประเสริฐสุด ;
หิตัง เทวะมะนุสสานัง, เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ;

พุทธะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา,
สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต.
ขออุปัทวะทั้งหลายจงหายไป ขอทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบ
ไปโดยดี, ด้วยพระเดขแห่งพระพุทธเจ้าเทอญ.
สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง,
เพราะกระทำความเคารพ ซึ่งพระธรรมรัตนะ ;
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, อันเป็นดังโอสถประเสริฐสุด ;
ปะริฬาหูปะสะมะนัง, ดับความเร่าร้อนเพราะกิเลสเสียได้ ;
ธัมมะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา,
สัพเพ ภะยา วูปะสะเมนตุ เต.
ขออุปัทวะทั้งหลายจงหายไป ขอภัยทั้งหลายของท่าน
จงสงบไปโดยดี, ด้วยเดชแห่งพระธรรมเทอญ.
สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง,
เพราะกระทำความเคารพ ซึ่งพระสังฆรัตนะ ;
โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง, อันเป็นดังโอสถประเสริฐสุด ;
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง,
เป็นผู้ควรแก่ของบูชา เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ ;
สังฆะเตเชนะ โสตถินา นัสสันตุปัททะวา,
สัพเพ โรคา วูปะสะเมนตุ เต.
ขออุปัทวะทั้งหลายจงหายไป ขอโรคทั้งหลายของท่านจง
สงบไปโดยดี, ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์เทอญ.

(บทลักกัต๎วา : ผู้ใดหมั่นสวดพระคาถานี้ จะระงับโรคภัย
ไข้เจ็บทั้งอายุยืนยาวใช้เสกยากินแก้โรคได้ และผู้ใดเจริญภาวนาอยู่
เป็นนิตย์ จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรบกวน แคล้วคลาดจากเภทภัย
ต่าง ๆ ดีนักแล)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00084446668624878 Mins