คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2564

คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ

คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

       นะโม ข้าฯ จะไหว้พระเตมีย์ โพธิสัตโต ภิญโญ ด้วย เนกขัมมบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศลํ้าเรืองรองรัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกีย์ ข้ามพ้น ทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

      นะโม ข้าฯ จะไหว้พระมหาชนก โพธิสัตโต ภิญโญ ด้วยวิริยบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศลํ้าเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

       นะโม ข้าฯ จะไหว้พระสุวรรณสาม โพธิสัตโต ภิญโญ ด้วยเมตตาบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศลํ้า เรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

      นะโม ข้าฯ จะไหว้พระเนมิราช โพธิสัตโต ภิญโญ ด้วยอธิษฐานบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศลํ้าเรืองรองรัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

        นะโม ข้า ฯ จะไหว้พระมโหสถ โพธิสัตโต ภิญโญ ด้วยปัญญาบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศลํ้าเรืองรองรัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

       นะโม ข้าฯ จะไหว้พระภูริทัต โพธิสัตโต ภิญโญ ด้วยศีลบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศลํ้าเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

         นะโม ข้าฯ จะไหว้พระจันทกุมาร โพธิสัตโต ภิญโญ ด้วยขันติบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศลํ้าเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

       นะโม ข้าฯ จะไหว้พระพรหมนารท โพธิสัตโตภิญโญ ด้วยอุเบกขาบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศลํ้าเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

         นะโม ข้าฯ จะไหว้พระวิฑูรบัณฑิต โพธิสัตโต ภิญโญ ด้วยสัจจบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศลํ้าเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะละสัมปันโน.

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.

         นะโม ข้าฯ จะไหว้พระเวสสันดร โพธิสัตโต ภิญโญ ด้วยทานบารมี พระชินสีห์ อุบัติบังเกิดเลิศลํ้าเรืองรอง รัศมีสีทอง ฉัพพรรณรังสี พระเจ้าโปรดสัตว์ทั่วโลกโลกีย์ ข้ามพ้นทุกขี พ้นด้วยบารมี อเนกอนันตัง พระเจ้าได้ตรัสเหนือรัตนบัลลังก์ พระเจ้าข้ามฝั่ง ข้ามด้วยสำเภาแก้ว ข้ามด้วยสำเภาทอง นำสัตว์ลอยล่องข้ามพ้นถึงฝั่ง ข้ามด้วยพระอนิจจัง ข้ามด้วยพระทุกขัง ข้ามด้วยพระอนัตตา กุสะละสัมปันโนติ.


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013075033823649 Mins