ภารสุตตคาถา คาถากล่าวถึงขันธ์ ๕ ว่าเป็นภาระหนัก

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2563

ภารสุตตคาถา คาถากล่าวถึงขันธ์ ๕ ว่าเป็นภาระหนัก

ภารสุตตคาถา
คาถากล่าวถึงขันธ์ ๕ ว่าเป็นภาระหนัก

(นำ) (หันทะ มะยัง ภาระสุตตะคาถาโย ภะณามะ เส.)
(เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดภารสุตตคาถากันเถิด.)

(รับ) ภารา หะเว ปัญจักขันธา, 
ขันธ์ทั้งห้า เป็นของหนักเน้อ ;

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล,
บุคคลแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป ;

ภาราทานัง ทุกขัง โลเก,
การแบกถือของหนัก เป็นความทุกข์ ในโลก ;

ภาระนิกเขปะนัง สุขัง,
การสลัดของหนัก ทิ้งลงเสีย เป็นความสุข :

นิกขิปิต๎วา คะรุง ภารัง,
พระอริยเจ้า สลัดทิ้งของหนัก ลงเสียแล้ว ;

อัญญัง ภารัง อะนาทิยะ,
ทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่น ขึ้นมาอีก ;

สะมูลัง ตัณหัง อัพพุย๎หะ,
ก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้ กระทั่งราก ;

นิจฉาโต ปะรินิพพุโต.
เป็นผู้หมดสิ่งปรารถนา ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022722919782003 Mins