คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2564

640804_03.jpg

คำขอขมาลาโทษเจ้ากรรมนายเวร

      กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใดเป็นบุญ กุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี ขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ที่มีภพมีภูมิ มีชาติเป็นแดนเกิด มีชรา มรณะ มีจิตมีวิญญาณ มีขันธสันดาน มีวิบากแห่งกรรม เจ้ากรรมนายเวร เจ้าการบัญชี จตุโลกบาลทั้ง ๔ มียมบาล มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖ พรหม ๒๐ อบายภูมิทั้ง ๔ บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างกองการกุศล มีผลทาน ผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา ขอให้ถึงแก่ท่านทั้งหลาย ที่ได้กระทำกรรมไว้ล่วงเกินด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ต่อหน้ากันก็ดี ลับหลังกันก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลาย จงอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่ามีเวรภัย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ข้าพเจ้าสร้างแต่กรรมดี สร้างบารมี ขอตนให้พ้นภัยพาลลุ ล่วงบ่วงมาร ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้นเทอญ พุทโธ อโหสิ ธัมโม อโหสิ สังโฆ อโหสิ.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016706148783366 Mins