ภารกิจกับจิตใจให้ทำไปควบคู่กัน

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2565

650110-0B.jpg

ภารกิจกับจิตใจให้ทำไปควบคู่กัน

          ลูกทุกรูปทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่า ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็นทางไปสู่อายตนนิพพานของตัวเรา เช่นเดียวกับทางเสด็จไปสู่อายตนนิพพานของพระสัมมาพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นี้ จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่ลูกทั้งหมดต้องหวงแหนและเอาใจใส่เป็นอย่างดี เป็นหน้าที่ เป็นภารกิจ เป็นอาชีพของเรา โดยเฉพาะที่เราตั้งใจมาสู่องค์กรที่เพื่อจะได้ไม่ต้องทำมาหากินแบบชาวโลก ปลอดกังวล และมีโอกาสเอาเวลามาทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม นี่เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนที่สมัครใจมา

          เราต้องให้ความสำคัญกับศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ให้มาก ต้องหวงแหนเอาไว้ให้ดี ไม่ว่าลูกทุกรูปทุกคนจะอยู่ในกิจวัตรหรือกิจกรรมใดก็ตาม ทุกอิริยาบถ จะนั่ง นอน ยืน เดิน เหยียดแขน คู้แขน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ลิ้มรส ต้องหยุดนิ่งให้สอดคล้องไปด้วยกัน หรือกลมกลืนกันไปกับภารกิจที่สำคัญ เราจะต้องนำใจของเรากลับมาหยุดอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ไม่ให้สิ่งใดเป็นอุปสรรค แต่ให้เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันแทน

          เราเข้ามาสู้ในองค์กรแล้ว เราจะหนีกิจวัตรกิจกรรมไม่ได้เลย เป็นพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ต้องมีกิจวัตรกิจกรรมเมื่อเราหนีไม่ได้ก็ต้องทำไปด้วยกัน คือ ภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน วันเวลาที่ผ่านไปจะได้มีคุณค่า เราก็จะได้ทั้งบุญหยาบและบุญละเอียด เพราะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู่ ถ้าเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้ว เราจะไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเหน็ดเหนื่อยต่อการปฏิบัติกิจวัตรหรือกิจกรรมใดๆ เพราะเราทำภารกิจกับจิตใจควบคู่กันไปเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ เหมือนพระโมคคัลลานะ ท่านรับภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้าง แต่ในเวลาเดียวกัน..ใจของท่านก็หยุดนิ่งอยู่ภายในไปด้วย และยังมีพระอีกหลายรูปที่รับหน้าที่ที่คณะสงฆ์มอบหมายให้ เช่น แจกจ่ายอาหารบ้างเป็นภัตตุเทสก์บ้าง เป็นต้น ท่านก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทางใจ เพราะภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกัน

          หลวงพ่อเชื่อว่าลูกทุกรูป ทุกคน ได้ศึกษามาพอสมควรที่จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น..จงหวงแหนศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เอาไว้ให้ดี ซึ่งเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของภารกิจ เราต้องเริ่มต้นที่ฐานที่ ๗ และไปถึงจุดสุดท้ายตรงนี้เช่นกัน แต่หยาบและละเอียดต่างกัน จากหยาบที่สุดไปสู่จุดละเอียดที่สุดอยู่ ณ ตำแหน่งเดียวกัน นี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์..เป็นความรู้อันยิ่งใหญ่ ซึ่งถ้าใครรู้และทำความเข้าใจจะเอาตัวรอดได้ หลวงพ่อเชื่อว่า ลูกทุกรูปทุกคนมีบารมีเก่ามามากพอ..จึงไม่อาลัยอาวรณ์ในทุกสิ่งที่ชาวโลกเขาเยื่อใยกันลูกสามารถตัดขาดออกจากใจ และสมัครใจมาสร้างบารมีร่วมกัน เรามาเพื่อสิ่งนี้..ก็จงทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุด
 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021624497572581 Mins