หมั่นนึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์..ใจจะบริสุทธิ์ตามไปด้วย

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2565

650205_0B.jpg

หมั่นนึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์..ใจจะบริสุทธิ์ตามไปด้วย

          ใจละเอียดเท่านั้น จึงจะไปถึงสิ่งที่ละเอียดได้ ถ้าใจไม่ละเอียดก็เข้าไม่ถึงสิ่งที่ละเอียด เพราะฉะนั้น..ทั้งวันให้ระบบความคิด คำพูด และการกระทำของเรา วนเวียนกับสิ่งที่ละเอียด ถ้าเราคิดแต่เรื่องที่ละเอียด พูดเรื่องที่ละเอียด วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ละเอียด ใจก็จะละเอียดตามไปด้วย

         หมั่นนึกถึงบุญ นึกถึงธรรมะ นึกถึงดวง หรือนึกถึงองค์พระซึ่งเป็นสิ่งที่ยกระดับจิตใจของเราให้สูงส่ง มีความละเอียด บริสุทธิ์สะอาด เกลี้ยงเกลา พอเรานึกถึงบ่อยๆ ใจของเราก็จะพลอยเป็นอย่างนั้น มีความบริสุทธิ์ สะอาด เกลี้ยงเกลาเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของที่เรานึก คิด พูด หรือทำ นี่คือกฎของการเข้าถึงธรรมที่ลูกทุกคนจะต้องจำเอาไว้ให้ดี

          ถ้าเราอยากเข้าถึงธรรมได้เร็ว ต้องคิดถึงสิ่งที่ละเอียด สิ่งที่สะอาด สิ่งที่บริสุทธิ์ พูดก็ต้องละเอียด สะอาด บริสุทธิ์ การกระทำก็ต้องละเอียด สะอาดบริสุทธิ์ทั้งทางกาย ทางวาจาทางใจทั้ง ๓ ทางนี้แหละทำบ่อยๆ ทำเนืองๆ ดังภาษาบาลีที่ใช้คำว่า “ภาวิตา พหุลีกตา” ทำบ่อยๆ ทำเนืองๆ ทำซ้ำๆ มีเวลาเป็นนึก มีเวลาเป็นทำ มีเวลาเป็นพูดให้คิด พูด ทำอย่างนี้ แม้อยู่คนเดียวก็พูดกับตัวเองด้วยคำภาวนาว่า “สัมมาอะระหัง” หรือสอนตัวเราเองว่า “เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ ต้องเป็นผู้สะอาด ต้องเป็นผู้เกลี้ยงเกลา” แล้วก็ลงมือทำอย่างนี้นะลูกนะ

 

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๕

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014815000693003 Mins