9 อานิสงส์  ถวายโคมมาฆประทีป

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2565

15592681336562.jpg

9 อานิสงส์  ถวายโคมมาฆประทีป
1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย
2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล บริสุทธิ์บริบูรณ์
4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน
6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ
7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ทั้งทางโลกและทางธรรม
8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ
9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016902168591817 Mins