คนดี

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2547

 

 

ธีรชน ผู้เป็นคนกตัญญูกตเวที ๑
เป็นกัลยาณมิตรผู้มีความภักดีมั่นคง ๑
ช่วยทำกิจของคนที่ลำบากด้วยความเต็มใจ ๑
คนเช่นนั้น เรียกกันว่า “ คนดี ”

 

 

สรภังคชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๓๐๕๑

 Total Execution Time: 0.0013577183087667 Mins