เหตุที่ทำให้ได้บรรลุธรรมก่อนใคร

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2566

15-11-66-3-br.jpg

บทที่ ๑๐๖
เหตุที่ทำให้ได้บรรลุธรรมก่อนใคร
(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันอาสาฬหบูชา)


               วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา มีปรากฏการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลอย่างน้อย ๔ ประการ คือ


                ประการแรก เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา


                 ประการที่สอง เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงได้ปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ


                 ประการที่สาม เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก


                 ประการสุดท้าย เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง ๓ ประการ


                   พระอัญญาโกณฑัญญะได้เป็นปฐมสาวก  นอกจากการตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตแล้ว ท่านยังมีอัธยาศัยชอบนำผลไม้ หรือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ออกใหม่ชุดแรกมาถวายพระภิกษุ สามเณร ท่านสั่งสมบุญเช่นนี้จนเป็นอาจิณกรรม ด้วยบุญนี้จึงส่งผลให้ท่านได้บรรลุธรรมก่อนใคร


                    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลใดให้ทานตามกาล1 เมื่อผลของทานส่งผล ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีโภคทรัพย์สมบัติมาก ต้องการสิ่งใด ย่อมได้สิ่งที่ปรารถนาตามกาลเวลาที่ประสงค์


1สัปปุริสทานสูตร มก. ๓๖/๓๑๔, มจ. ๒๒/๒๔๔
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097965002059937 Mins