การกล่าวสัมโมทนียกถาของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ได้นำธรรมะจากพระไตรปิฎกและคำสอนของครูอาจารย์มาเรียบเรียงเป็นแบบอย่างให้กับพระภิกษุ สามเณรใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และได้จัดขั้นตอนรวมทั้งข้อปฏิบัติในการกล่าวสัมโมทนียกถาไว้
...อ่านต่อ
การกล่าวสัมโมทนียกถา มีหลักต้องกล่าว ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ปรารภเหตุ ได้แก่ เริ่มต้นบอกถึงความรู้สึกของตน
...อ่านต่อ
ถ้อยคำที่พระสงฆ์สวดอนุโมทนากถานั้น แยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ
...อ่านต่อ
การกล่าวอนุโมทนาสาหรับพระภิกษุนั้น เป็นพระบรมพุทธานุญาตที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ภิกษุสงฆ์ ถือเป็นหลักปฏิบัติ และเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต้องทำเป็นกิจวัตรประจำ ซึ่งมีปรากฏหลักฐานในพระวินัยปิฎก จุลวรรค วัตตขันธกะ
...อ่านต่อ
กฐินทาน คำนี้เกิดขึ้นได้ยากในโลก เพราะจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งต้องใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีอย่างน้อ ๒๐ อสงไขยเศษแสนมหากัป
...อ่านต่อ
(๑๒ สิงหาคม วันแม่, ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ)
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา มีปรากฏการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลอย่างน้อย ๔ ประการ
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา เมื่อถึงวันนี้มีบุคคลสำคัญอย่างน้อย ๒ ท่าน ที่ควรระลึกถึงด้วยความยกย่อง เทิดทูน ถือเป็นแบบอย่าง
...อ่านต่อ
เกิดขึ้นได้ยาก เพราะเป็นวันที่พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในกัปหนึ่งคือ โลกเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไป
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันฉลองพระบวชใหม่ การฉลอง คือการแสดงความปิติยินดีในสิ่งที่ตั้งปรารถนาไว้ประสบความสําเร็จ
...อ่านต่อ
ขอให้ทุกท่านระลึกนึกถึงแสงสว่างของทะเลโคมประทีป ในคืนวันมาฆบูชา ที่พวกเราได้จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทุกปี
...อ่านต่อ
(๑๔ กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์)
...อ่านต่อ
พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสาวกคู่บุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้วนเคยติดตามพระพุทธองค์สร้างบารมี ตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ มานับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงมีสายบุญผูกพันธ์กันมาทำงานที่ยิ่งใหญ่ พาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพาน
...อ่านต่อ
ต้นกล้าเล็กๆ อาศัยร่มเงาและความชุ่มชื้นของป่าใหญ่ จึงเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงาเป็นไม้ใหญ่ เป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลาย นำความชุ่มขึ้นมาให้แก่โลก ฉันใด
...อ่านต่อ
ชาวไทยมีประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่มาแต่โบราณกาล โดยมีวัตถุประสงค์อย่างน้อย ๓ ประการ
...อ่านต่อ
ในที่มืด แม้มีดวงตาก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดได้  การให้ประทีป โคมไฟแสงสว่าง จึงได้ชื่อว่าให้ จักษุ คือ ดวงตา
...อ่านต่อ
หลักสําคัญของการเจริญสมาธิภาวนา คือ การรวมใจหยุดนิ่งไว้ ณ ศูนย์กลางกาย แต่ใจจะหยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในได้ ใจจะต้องปล่อยทุกอย่าง วางทุกสิ่ง ทิ้งทุกเรื่อง ปล่อยวางแม้กระทั่งความรู้สึกว่ามีตัวตน
...อ่านต่อ
เทพบุตร เทพธิดามีอายุขัยยืนยาว ไม่มีโรคภัย ไข้เจ็บเบียดเบียน แต่ไม่สามารถสร้างบารมีได้เต็มที่
...อ่านต่อ
วันเกิดวันตายมีวันเดียว แต่วันแก่วันเจ็บมีได้ทุกวัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล