เหตุให้ประสพบุญมาก ๓ ประการ

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2566

20-7-66-1-s.jpg

บทที่ ๓๘
เหตุให้ประสพบุญมาก ๓ ประการ


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า กุลบุตรผู้มีศรัทธา1 จะประสพบุญมาก เพราะความถึงพร้อมด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ


              ประการแรก ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือ เชื่อในผลของการให้ทาน


             ประการที่สอง ถึงพร้อมด้วยไทยธรรม คือ ปัจจัย ๔ ที่ประณีต สมควรแก่สมณบริโภค ได้มาด้วยความชอบธรรม


             ประการที่สาม ถึงพร้อมด้วยทักขิไณยบุคคล คือ เนื้อนาบุญ หมายถึง ผู้รับเป็นผู้มีศีล ตั้งใจปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย มีเป้าหมายทําพระนิพพานให้แจ้ง


              ความถึงพร้อมทั้ง ๓ ประการนี้ ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยาก เพราะชนเป็นอันมากมีศรัทธาไม่มั่นคง


              ผู้ใดใครเห็นผู้มีศีล ปรารถนาจะฟังธรรมและกำจัดมลทิน คือ ความตระหนี่อยู่เป็นนิตย์ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธา


              วันนี้ เป็นบุญลาภอันประเสริฐของท่านทานบดีทั้งหลาย ที่ถึงพร้อมด้วยความศรัทธา ไทยธรรม และเนื้อนาบุญ ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมมากมาย มีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้

 

1สัมมุขีสูตร มก. ๓๔/๑๙๑, มจ. ๒๐/๒๐๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010789314905802 Mins