เหตุที่ทําให้พระภิกษุสามเณรรุ่งเรืองอยู่ในพระศาสนา

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2566

25-1-66-1-b.png

บทที่ ๒
เหตุที่ทําให้พระภิกษุสามเณรรุ่งเรืองอยู่ในพระศาสนา


                  ดอกบัวแย้มบานรับแสงอาทิตย์อุทัยในยามเช้า ย่อมงดงามด้วยเหตุ ๒ ประการ
 

                  ประการแรก บัวนั้นเป็นบัวพันธุ์ดี ดอกจึงมีสีที่งดงาม
 

                  ประการที่สอง บัวนั้นมีน้ำ และโคลนตมคอยหล่อเลี้ยง
 

                   พระภิกษุสามเณรในพระศาสนาก็เช่นกัน จะเจริญงอกงามในพระศาสนาด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ
 

                   ประการแรก พระภิกษุสามเณรมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย และมีความตั้งใจที่จะทำพระนิพพานให้แจ้ง
 

                   ประการที่สอง พระภิกษุสามเณรต้องอาศัยปัจจัย ๔ อันควรแก่สมณะบริโภค ซึ่งท่านทานบดีผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธา นำมาอุปัฏฐากบำรุงเลี้ยง ท่านจึงมีเวลาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม ฝึกฝนอบรมตนเอง จนเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลก
 

                   ด้วยเหตุสองประการนี้ จึงทำให้พระภิกษุสามเณรเจริญรุ่งเรืองเป็นอายุของพระศาสนา
 

                   ท่านทานบดีทั้งหลาย ทักษิณาทานอันประกอบด้วยศรัทธา ที่ท่านหลั่งรินลงในพระศาสนา จึงเป็นบุญใหญ่ เป็นกุศลอันเลิศ บุญนี้จะคอยสนับสนุนค้ำจุน ให้บุคคลผู้มีศรัทธามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แม้ละโลกไปแล้ว บุญนี้ก็ยังติดตามประดุจเงาที่ติดตามตัว ประคับประคองให้มีสุคติเป็นที่ไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011739484469096 Mins