รูปสวย รวยบริวาร

วันที่ 04 กค. พ.ศ.2566

4-7-66-1-b.jpg

บทที่ ๒๘
รูปสวย รวยบริวาร


                 การให้ทานนอกจากจะเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติแล้ว หากทำถูกหลักวิชชา ยังเป็นที่มาของรูปกายที่งดงาม และบริวารที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทอีกด้วย
 

                 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ทานที่ให้ด้วยความศรัทธา1 คือ เชื่อในผลของทาน ย่อมมีอานิสงส์ ทำให้ทานบดีเป็นผู้มีรูปงาม น่าดูน่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก
 

                 ถ้าให้ทานด้วยเคารพ คือเคารพในวัตถุทาน หมายถึง สิ่งของที่จะนำมาให้ทานเป็นสิ่งของที่ประณีต และเคารพในผู้รับทาน คือให้ด้วยอาการที่เคารพนอบน้อม ย่อมมีอานิสงส์ทำให้มีบุตรธิดา บริวาร เชื่อฟังอยู่ในโอวาท


                  ท่านทานบดีทั้งหลาย รูปกายที่งดงามน่าดู น่าเลื่อมใส บุตรธิดาที่เคารพเชื่อฟัง อยู่ในโอวาท เป็นสิ่งที่ใช้เงินซื้อไม่ได้ จะได้มาด้วยเหตุ คือ การให้ทานด้วยความศรัทธา และความเคารพ


                 บุคคลผู้ให้ทานด้วยความศรัทธา ให้ด้วยความเคารพ ย่อมมีอานิสงส์อันไพบูลย์ มีสุขเป็นผล

 

1สัปปุริสทานสูตร มก. ๓๖/๓๑๔, มจ. ๒๒/๒๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0061243812243144 Mins