โครงสร้างของวิมาน

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2566

30-9-66-1-b.jpg

บทที่ ๘๗
โครงสร้างของวิมาน


                 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ1 คือ บุญสำเร็จจากการให้ทาน รักษาศีล และ เจริญสมาธิภาวนา ย่อมให้ผลอันเลิศ มีสุขเป็นกำไร.... บัณฑิตประพฤติธรรม ๓ ประการอันเป็นเหตุให้เกิดสุข ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียน


                  พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่า บุพกรรมของเทวดาบนสวรรค์ รู้ได้ด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ


๑. จากการบอกเล่าของเทวดา
๒. จากญาณทัสนะของผู้มีคุณวิเศษ
๓. จากโครงสร้างของวิมาน


                  วิมานของเทวดาบนสวรรค์ บังเกิดขึ้นจากการประกอบกุศล มีการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ บุญนี้จะแปรเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างของวิมาน ๓ ส่วนหลัก คือ


                  วิมานชั้นล่าง เกิดขึ้นด้วยกำลังทานบารมี ถ้าเจ้าของวิมานบำเพ็ญทานไว้มาก วิมานชั้นล่างก็ใหญ่โตโอฬาร


                   วิมานชั้นกลาง เกิดขึ้นด้วยกำลังศีลบารมี


                   วิมานขั้นบนสุด เกิดขึ้นด้วยบุญจากการเจริญสมาธิภาวนา


                    เหล่าเทวดาย่อมรู้บุพกรรมของเจ้าของวิมานจากขนาดของวิมานดังกล่าวนี้


                     ชีวิตบนสวรรค์ยาวนานหลายล้านปี หากสั่งสมบุญไว้มากๆ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็ปีติเบิกบานยาวนาน หากสั่งสมบุญไว้น้อย ก็จะเสียดายโอกาส และน้อยใจยาวนานเช่นเดียวกัน


1ปุญญกิริยาวัตถุสูตร มก. ๔๕/๓๘๖, มจ. ๒๕/๔๑๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0055706818898519 Mins