สว่างมา สว่างไป

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2566

1-9-66-1-b.jpg

บทที่ ๗๐
สว่างมา สว่างไป

             

               พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลในโลกมี ๔ ประเภท1 คือ บุคคลที่สว่างมาสว่างไป สว่างมา มีดไป มีดมามืดไป มีดมาสว่างไป


               ในบุคคลทั้ง ๔ ประเภทนี้ บุคคลที่สว่างมา สว่างไปเป็นเลิศ


                บุคคลที่สว่างมา สว่างไป เป็นอย่างไร


                 พระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า เมื่อใดเทวดาจะต้องจุติ2 เทวดาทั้งหลายต่างพากันมาอวยพรว่า ขอให้ท่านไปสู่สุคติ ครั้นไปสู่สุคติแล้วขอให้ได้ลาภ ครั้นได้ลาภแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดี


                ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามว่า อะไรเป็นสุคติ อะไรเป็นลาภ และอะไรเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดา


                 พระบรมศาสดาตรัสตอบว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของเทวดา การมีศรัทธาในพระธรรมวินัยเป็นลาภ การมีศรัทธามั่นคงไม่คลอนแคลนตลอดชีวิต เป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดี


                  ท่านทานบดีทั้งหลาย เทวดาเหล่าใดได้เกิดเป็นมนุษย์ มีศรัทธาในพระธรรมวินัย และมีศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลน ย่อมได้กลับไปสู่ความเป็นสหายของเทวดาอีก


                   บุคคลเช่นนี้จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้สว่างมา สว่างไป

 

1ตมสูตร มก. ๓๕/๒๔๖, มจ. ๒๐/๑๒๙
2จวมานสูตร มก. ๔๕/๕๐, มจ. ๒๕/๔๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01305810213089 Mins