อานิสงส์ของการถวายยา

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2566

13-10-66-2-br.jpg

บทที่ ๙๒
อานิสงส์ของการถวายยา


                 วันเกิดวันตายมีวันเดียว แต่วันแก่วันเจ็บมีได้ทุกวัน


                  ในพระพุทธศาสนา กล่าวถึงสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บไว้ ๕ ประการ คือ สังขารทรุดโทรม อริยาบทไม่สม่ำเสมอ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ถูกประทุษร้าย และวิบากกรรม                   ลาภ หมายถึง สิ่งที่ชอบใจที่ได้มาโดยไม่คาดคิด


                   บุคคลที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน แม้จะได้โภคทรัพย์สมบัติ ยศ บริวาร หรือความเป็นใหญ่ ก็ไม่สามารถเสวยสุขจากลาภที่ได้มา


                    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ


                    การถวายยารักษาโรค เพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยบรรเทาจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจแล้ว บุญนี้ยังไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่ผิดพลาดมาในอดีต ให้ทุเลาลงและมีอานิสงส์ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้ความสุขกายสบายใจและอายุขัยยืนยาว


                     บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012924631436666 Mins