สายบุญ...มหาปูชนียาจารย์  (๓ กุมภาพันธ์)

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2566

1-11-66-1b.png

บทที่ ๙๘
สายบุญ...มหาปูชนียาจารย์  (๓ กุมภาพันธ์)


                 พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสาวกคู่บุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ล้วนเคยติดตามพระพุทธองค์สร้างบารมี ตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ มานับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงมีสายบุญผูกพันธ์กันมาทำงานที่ยิ่งใหญ่ พาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพาน


                 การมีสายบุญผูกพันธ์กับผู้มีบุญบารมีแก่ๆ มีอานิสงส์อย่างไร?


                 เมื่อผู้มีสายบุญมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่บุญไม่มากพอจะสอนตนเอง หรือไปตกอยู่ในหมู่คนพาล ถูกชักนำไปในทางที่ผิด หากมีสายบุญกับผู้มีบุญบารมีแก่ๆ ท่าน  ก็จะดึงกลับมาสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพาน เช่นเดียวกับพระองคุลีมาล ก่อนบวชถูกเพื่อนร่วมสำนักยุยงอาจารย์ให้ประทุษร้าย ลวงให้ฆ่าคนเพื่อเรียนวิชาศักดิ์สิทธิ์ จะได้เป็นใหญ่ในโลก แต่ได้พระบรมศาสดาเป็นยอดกัลยาณมิตร ชักนำกลับมาสู่หนทางอันประเสริฐ ไม่ต้องไปรับวิบากกรรม ทนทุกข์ในอบายอีกยาวนาน


                    วันนี้เป็นวันสำคัญของมหาปูชนียาจารย์1  พวกเราทั้งหลายปรารภความกตัญญู รู้คุณอันประมาณมิได้ของมหาปูชนียาจารย์ จึงได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญมหากุศลใหญ่ เพื่อน้อมบุญกุศลนี้ถวายบูชาธรรมท่าน น่าอนุโมทนาสาธุการ และถือเป็นแบบอย่างประเพณีอันดีงาม แก่อนุชนที่ตามมาภายหลังสืบไป.๑๙ มกราคม วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์อุบาสิกาจันทร์ บนนนกยูง
1๓ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสลายร่างคุณยายอาจารย์ฯ
๑๐ กันยายน วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ
๒๗ สิงหาคม วันคล้ายวันอุปสมบทของพระราชภาวนาวิสุทธิ์

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010107517242432 Mins