อานิสงส์ของการเป็นญาติกับพระศาสนา

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2566

0024.jpg

บทที่ ๑๐๑
อานิสงส์ของการเป็นญาติกับพระศาสนา
(บวชธรรมทายาทเดือนเมษายน)


                  หลังพุทธปรินิพพานแล้วประมาณปี พ.ศ. ๒๓๔ พระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีพระราชศรัทธาเป็นอย่างมาก ถึงกับสร้างมหาวิหารถึง ๘๔,๐๐๐ หลัง ซึ่งประดับด้วยพระเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ องค์ ทั่วประเทศอินเดียถวายเป็นพุทธบูชา ทรงเข้าไปสอบถามกับพระอรหันต์ว่า พระองค์สร้างมหาวิหารมากมายถึงขนาดนี้ ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาแล้วหรือยัง


                   พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ ตอบว่า มหาบพิตรเป็นอุปัฏฐาก1 ถ้าต้องการเป็นญาติกับพระศาสนา ต้องอนุญาตให้กุลบุตรบวชในพระพุทธศาสนา


                   พระองค์จึงทรงให้พระราชโอรสและพระราชธิดาออกบวชเป็นภิกษุและภิกษุณีในพระพุทธศาสนา


                   การเป็นญาติกับพระศาสนาดีอย่างไร


                    ญาติ แปลว่า ผู้คุ้นเคย


                     การเป็นญาติกับพระศาสนา โดยการอนุญาตให้กุลบุตรออกบวชเป็นพระภิกษุสามเณร บุญนี้จะทำให้เราเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ชีวิตของเราก็ไม่สูญเปล่า เกิดมาแล้วก็มีโอกาสสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง ในบุญเขตของพระพุทธศาสนา ทำให้เรามีโอกาสเวียนว่ายตายเกิดเฉพาะในมนุษยโลกและเทวโลก ไม่พลัดไปสู่อบายภูมิ


                     การที่เราได้มาสั่งสมบุญในวันนี้ ก็เพราะเหตุที่เราได้เคยสั่งสมบุญไว้ในร่มเงาของพระพุทธศาสนามาในอดีต.

 

1พระเจ้าอโศกมหาราช มก. ๑/๙๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.034521647294362 Mins