การทำบุญขึ้นปีใหม่ (๑ มกราคม)

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2566

044bb.png

บทที่ ๙๖
การทำบุญขึ้นปีใหม่ (๑ มกราคม)

 

                ชาวไทยมีประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่มาแต่โบราณกาล โดยมีวัตถุประสงค์อย่างน้อย ๓ ประการ


                ประการแรก เป็นการต่ออายุ เพื่อจะมีอายุขัยยืนยาว จึงนิยมปล่อยสัตว์ให้ชีวิตเป็นทาน ตักบาตร หรือทำบุญถวายภัตตาหาร เพราะการให้อาหารชื่อว่าเป็นการให้อายุ


                   ประการที่สอง เป็นการประกอบเหตุแห่งความมั่งคั่ง เพราะการให้ทานเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์สมบัติ


                    ประการที่สาม เป็นการตอบแทนผู้มีอุปการคุณ ท่านที่มีชีวิตอยู่ก็นำปัจจัย ๔ ที่สมควรไปมอบให้  ส่วนบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้


                    เมื่อทำต่อเนื่องก็กลายเป็นประเพณี เป็นนิสัยของสังคม ทำให้คนไทยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แผ่นดินไทยจึงเป็นปฏิรูปเทส คือ ถิ่นที่เหมาะสมในการสร้างบุญบารมี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015285384654999 Mins