พระเจ้าเขมะ

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2567

5-2-67-1-b.png

บทที่ ๑๙
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ภัทรกัป)


                 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน พระองค์ที่ ๑


                 นับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๒๒ ที่ตรัสพุทธพยากรณ์


                 ทรงพระนามว่า พระกกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้า


                  พระสรีระสูง ๔๐ ศอก


                 อายุขัยมนุษย์ในยุคนั้น ๔ หมื่นปี


                 เป็นบุตรของอัคคิทัตตพราหมณ์ และนางพราหมณีวิสาขา บิดาเป็นผู้มีหน้าที่ถวายข้อแนะนำแด่พระเจ้าเขมังกร แห่งนครเขมวดี สมัยนั้นชาวโลกนับถือวรรณะพราหมณ์ว่าสูงสุด


                  ครองฆราวาสวิสัยอยู่ ๔ พันปี เห็นนิมิต ๔ ยินดีในสมณเพศ เมื่อนางพราหมณีโรจินี ผู้ภรรยาคลอดลูกชายอุตตรกุมารแล้ว ออกอภิเนษกรมณ์ด้วยรถเทียมม้า มีผู้ออกบวชตาม ๔ หมื่นคน


                  ทําความเพียรอยู่ ๘ เดือน


                  ผู้ถวายข้าวมธุปายาส คือ ธิดาวชิรินธพราหมณ์ ณ สุจิรินธนิคม


                  นิสีทนสันถัตกว้าง ๓๔ ศอก (บางแห่งว่า ๒๖ ศอก) คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อ สุภัททะ ถวายหญ้า ๘ กำ


                  นั่งอธิษฐานทำความเพียรอยู่โคนต้นไม้สิรีสะ(ไม้ซีก)


                  พระอัครสาวกคือ พระวิธุระ และพระสัญชีวะ


                    พระพุทธอุปัฏฐากคือ พระพุทธิชะ

                   ทรงแสดงธรรม ๓ ครั้ง


                    ครั้งแรก เป็นปฐมเทศนาที่อิสิปตนมิคทายวัน ใกล้มกิลนคร แก่ภิกษุ ๔ หมื่น ที่ตามเสด็จ


                    ครั้งที่สอง ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ ณ โคนต้นมหาสาละ ใกล้ประตูกัณณกุชชนคร


                    ครั้งที่สาม ทรงประกาศสัจจะ ๔ แก่ยักษ์ ชื่อ นรเทพ ที่เทวาลัยใกล้กรุงเขมวดี ครั้งนี้เทวดาและมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนบรรลุธรรมตามพระองค์


                   มีสาวกสันนิบาตเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ที่อิสิปตนมิคทายวัน กรุงกัณณกุชชนคร ในวันมาฆบูรณมี ซึ่งพระบรมศาสดาทรงยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงท่ามกลางพระอรหันต์ ๔ หมื่นองค์


                     เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนม์ ๔ หมื่นพรรษา ที่พระวิหารเขมาราม พระสถูปสูงจรดฟ้าหนึ่งคาวุต อยู่ที่นั่น


                     ในพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราบังเกิดเป็นกษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระเจ้าเขมะ ครองนครเขมวดี มีพระราชศรัทธาในองค์พระศาสดา ถวายมหาทานแด่พระพุทธองค์และเหล่าภิกษุสงฆ์ ทั้งภัตตาหาร บาตร จีวร เภสัช รวมทั้งสมณบริขาร มีไม้เท้า ไม้มะซาง ฯลฯ ล้วนแต่ของดี ประณีต เมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาก็ยิ่งทรงเลื่อมใส ทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวชในสำนักของพระบรมศาสดา


                     พระตถาคตเจ้าตรัสพยากรณ์ว่า พระเจ้าเขมะจะทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ในกัปเดียวกันนี้ พระเจ้าเขมะมีพระทัยยินดี ทรงบำเพ็ญพุทธบารมียิ่งยวดขึ้นไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.049706466992696 Mins