พระเจ้าสุทัสสนะ

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2567

3-2-67-1-br.png

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๒๑ ที่ตรัสรู้พระพุทธพยากรณ์


                    ทรงพระนามว่า พระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้า


                    พระสรีระสูง ๖๐ ศอก


                    อายุขัยของมนุษย์ในยุคนั้น ๖ หมื่นปี

  
                    ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุปปตีตะ (บางแห่งว่าบุปผาติกะ) และพระนางยสว พระอัครมเหสี แห่งนครอโนมะ
 

                     ทรงครองฆราวาสวิสัยอยู่ ๖ พันปี ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ เมื่อพระนางสุจิตตาพระอัครมเหสี ประสูติพระโอรสสุปปพุทธะแล้ว เสด็จประทับพระวอทองออกมหาภิเนษกรมณ์มีข้าราชบริพารตามเสด็จออกบวช ๗ หมื่นคน


                      ทรงทําความเพียรอยู่ ๖ เดือน


                      ผู้ถวายข้าวมธุปายาสคือ พระพี่เลี้ยงชื่อ สิริวัฒนา ณ สุจิตตนิคม


                     นิสีทนสันถัตกว้าง ๔๐ ศอก พญานาคนรินทะถวายหญ้า ๘ กำ ประทับนั่ง ณ โคนต้นสาละ


                      พระอัครสาวกคือ พระโสณะ และพระอุตตระ


                       พระพุทธอุปัฏฐากคือ พระอุปสันตะ


                       ทรงแสดงธรรม ๓ ครั้ง


                      ครั้งแรก ทรงประกาศพระธรรมจักรแก่พระโสณกุมาร และพระอุตตรกุมาร ณ อรุณราชอุทยาน ใกล้กรุงอนุปมะ


                       ครั้งที่ ๒ ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ ณ กรุงอนูปมะ เพื่อทำลายทิฏฐิของเหล่าเดียรถีย์


                       มีสาวกสันนิบาตเกิดขึ้น ๓ ครั้ง


                       ครั้งที่ ๓ เกิดขึ้นในขณะที่พระบรมศาสดาเสด็จไปอนุเคราะห์พระราชบุตรอุปสันตะ แห่งกรุงนารีวาหนะ ซึ่งต่อมาเป็นพระอรหันต์และเป็นพระพุทธอุปัฏฐาก


                      เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ ๖ หมื่นพรรษา ณ พระวิหารเขมาราม  (เขมิคทายวัน) กรุงอุสภวดี พระบรมสารีริกธาตุแผ่ไปยังที่ต่างๆ นานาประเทศได้สักการบูชา

 


พระเจ้าสุทัสสนะ


                        ในพุทธกาลนี้ พระโพธิสัตว์ของเราบังเกิดเป็นพระราชาแห่งกรุงสรภวดี มีพระนามว่า พระเจ้าสุทัสสนะ ทรงเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา สดับพระธรรมเทศนา แล้วทรงเกิดพระราชศรัทธาบูชาพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าภิกษุด้วยข้าว น้ำ และจีวร ทรงสร้างพระคันธกุฎี พร้อมทั้งพระวิหารหนึ่งพันหลังรายล้อมพระคันธกุฎี แล้วทรงบริจาคพระราชทรัพย์ทุกอย่างไว้ในพระศาสนา ทรงผนวชในสำนักของพระบรมศาสดา ตั้งมั่นในวัตรและศีล เพื่อแสวงหาพระโพธิญาณ


                          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพุทธพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าอีก ๓๑ กัป พระเจ้าสุทัสสนะนี้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า โคตมะ พระเจ้าสุทัสสนะสดับพระพุทธพยากรณ์แล้ว ทรงอธิษฐานบำเพ็ญข้อวัตรสั่งสม พุทธบารมียิ่งยวดขึ้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010511994361877 Mins