มุ่งฟังเเต่พุทธวจนเพียงอย่างเดียว

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2567

11-5-67-1-s.png

 การที่เรามุ่งฟังแต่พุทธวจนเพียงอย่างเดียว ถือเป็นแนวทางที่เคร่งครัดเกินไปหรือไม่ครับ


พระอาจารย์ตอบ : พุทธวจนล้วนสืบทอดต่อกันมาจากพระเถระทั้งหลายร่วม 400 กว่าปีหลังพุทธกาล ในขณะนั้นยังไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จึงสืบทอดกันมาด้วยวิธีการท่องจำโดยพระอรหันต์ 500 รูปแรก ที่ทำการสังคายนา ครั้งที่ 1 หลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 3 เดือน โดยมีพระมหากัสสปะเป็นองค์ประธาน แล้วนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเรียบเรียง


                             “พระวินัย” เรียบเรียงโดยพระอุบาลี ส่วน “พระสูตร” เรียบเรียงโดยพระอานนท์ แล้วมีพระอรหันต์ 500 รูป ร่วมกันจัดหมวดหมู่ท่องจำสืบทอดกันมาตราบจนปัจจุบัน  พุทธวจนจริงๆ ต้องออกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง แต่ที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันในพระไตรปิฎกนี้ ทุกตัวอักษรล้วนแล้วแต่ผ่านการเรียบเรียงจากพระอรหันต์ และพระเถระทั้งหลายทั้งสิ้น


                              สิ่งที่ดีที่เป็นคำสอนในพระไตรปิฎก ที่อธิบายขยายความโดยพระเถระทั้งหลาย ล้วนเป็นสิ่งมีคุณค่าทั้งสิ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะเชื่อเพียงพุทธวจนอย่างเดียว โดยไม่เชื่อฟังพ่อแม่และครูบาอาจารย์เลยไม่ได้
 

                               ดังนั้น คำสอนของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เราต้องใคร่ครวญด้วยสติปัญญา ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าดีงามถูกต้อง ก็ควรตั้งใจฟังแล้วนํามาปฏิบัติ จึงจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญ
 

เจริญพร.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015704830487569 Mins