"วันวิสาขบูชา"

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2567

23436-b.png

"วันวิสาขบูชา"

      ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6   วันประสูติ - ตรัสรู้ - ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า  วันสําคัญสากลของโลก

ประสูติ
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ก่อนพุทธศักราช 80 ปี

ใต้ร่มสาลพฤกษ์
ราชอุทยานลุมพินีวัน
ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์
และเทวทหะ แคว้นสักกะ
(ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล)

ตรัสรู้
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ก่อนพุทธศักราช 45 ปี

ใต้ร่มอัสสัตถพฤกษ์
ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
อุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ
(ปัจจุบันอยู่ในประเทศอินเดีย)

ปรินิพพาน
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ก่อนพุทธศักราช 1 ปี

ใต้ร่มสาลพฤกษ์
ณ สาลวโนทยาน
เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ
(ปัจจุบันอยู่ในประเทศอินเดีย)

ที่มา : มหาปรินิพพานสูตร, พระไตรปิฎกเล่มที่ 10 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค

cr:Johannesburg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0026417970657349 Mins