จตุรพิธพรชัย

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2547

 

 

          จตุรพิธพรชัย คือ พรที่จะทำให้เกิดความสวัสดีมีชัย ๔ ประการ เป็นพรที่พระสงฆ์ให้แก่ชาวบ้านเป็นปกติหลังจากทำบุญแล้ว พร ๔ ประการนี้ คือ

๑ . อายุ คือ ให้มีอายุยืน มีชีวิตที่ดี

๒ . วรรณะ คือ ให้มีความสวยงาม มีชื่อเสียงเกียรติยศ

๓ . สุขะ คือ ให้มีความสุขกายสบายใจมีความสะดวก

๔ . พละ คือ ให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ มีพวกพ้องบริวาร

 

พร ๔ ประการนี้เป็นพรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ จึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์ แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัดต่อเพิ่มเติม พระสงฆ์ใช้มาเป็นพันปีแล้ว

 

Total Execution Time: 0.0013140678405762 Mins