อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ “อาทิจจมยุรวีชนี” มุทิตา ป.ธ.๙

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

.....อีกครั้งกับประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของวงการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ด้วยพิธีมุทิตาสักการะ “ มหาเปรียญผู้ยิ่งใหญ่” และเชิดชูสำนักเรียนดีเด่นที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์ที่เก็บรักษาไว้ในภาษาพระบาลีด้วยพัดเกียรติยศ “ อาทิจจมยุรวีชนี”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับเหล่ากัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ- สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ระดับโลก ครั้งที่ ๑๗ และมอบโล่สำนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันสมาธิโลก รวมทั้ง บุญมหาสังฆทานถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ ๓, ๐๐๐ กว่าวัด เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบ ๗๒ พรรษา

บรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่เย็นของวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ทั้งในส่วนของฝ่ายเตรียมงานต้อนรับมีทั้งพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา และอาสาสมัคร เตรียมพื้นที่ อาหาร อุปกรณ์ สถานที่ รวมทั้ง ฝ่ายที่มาร่วมงาน ทั้งคณะสงฆ์ที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้าเพื่อพักค้าง รวมทั้งที่ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งถึงช่วงสายของวันงาน ทำให้พื้นที่สภาธรรมกายสากลที่ใช้จัดงานคึกคักและหนาแน่นไปด้วยเหล่าพุทธบริษัท ๔ เพื่อร่วมงานมุทิตาสักการะมหาเปรียญผู้ยิ่งใหญ่

พิธีเริ่มเวลา ๙. ๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ( หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ นำสาธุชนนั่งสมาธิ และกล่าวถวายพระพร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา และตัวแทนสาธุชนกล่าวนำถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสามเณร

ในภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะประโยค ๙, พิธีมอบโล่เกียรติยศ และพิธีถวายไทยธรรม ๓, ๐๐๐ วัด โดยเริ่มจากขบวนกองเกียรติยศ “ มหาอิจจมยุรวีชนี” และคณะพระภิกษุ- สามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๕๘ รูป และอุบาสิกาแม่ชี บาลีศึกษาประโยค ๙ เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี ( วีระ ภัททจารี ป. ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์, เจ้าคณะภาค ๔, กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์พิธีมุทิตาสักการะ มอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ และมอบ “ มณีเศวตพัสตร์” แก่อุบาสิกาแม่ชี ผู้สอบบาลีศึกษา ๙ ประโยค ได้แก่ อุบาสิกาแม่ชีประภาศรี สุริยพรพันธ์ วัดเสน่หา อ. เมือง จ. นครปฐม ต่อจากนั้น พระมหาจันทร์ดี ธัมมสิทธิ ( ป. ธ. ๙ นาคหลวง) ตัวแทนประโยค ๙ กล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก และสามเณรอรรธชัย คำแจ่ม ตัวแทนสามเณรวัดพระธรรมกาย กล่าวเปิดใจ

จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศ ระดับสำนักเรียน และระดับคณะจังหวัด โดยเริ่มจากริ้วขบวนอัญเชิญโล่เกียรติยศที่สง่างามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นพระวิสุทธาธิบดี มอบ “โล่เกียรติยศ ระดับสำนักเรียน” แด่พระมหาชลอ ชยสิท?โธ อาจารย์ใหญ่ ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดจองคำ จ. ลำปาง ซึ่งเป็นสำนักเรียนแรกที่ได้รับ “ อาทิจจมยุรวีชนี” ซึ่งพัดเกียรติยศที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจกับสำนักเรียนที่มีจำนวนผู้สอบผ่านตั้งแต่ ๑๐๐ รูปขึ้นไปและมีเปอร์เซ็นต์การสอบสูงสุด โดยไปครองเป็นเวลา ๑ ปี และปีนี้วัดจองคำมียอดนักเรียนสอบได้ถึง ๑๑๖ รูป คิดเป็น ๘๕. ๙๓ เปอร์เซ็นต์ พร้อมด้วยรางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้แก่ วัดโมลีโลกยาราม วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดสามพระยา วัดคลองโพธิ์ ( จ. อุตรดิตถ์) วัดหาดใหญ่สิตาราม ( จ. สงขลา) และมอบ “ โล่เกียรติยศ ระดับสำนักเรียน” ได้แก่ สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

นอกจากนี้ มีพิธีถวายไทยธรรม ๓, ๐๐๐ วัด โดยผู้แทนสาธุชนกล่าวอัญเชิญเทวดา และกล่าวคำถวายไทยธรรม เมื่อได้สัญญาณสาธุชนถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ และคณะสงฆ์ให้พร สร้างความปีติประทับใจให้กับเหล่าสาธุชนผู้ตั้งใจทำนุงบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก

งานดังกล่าวสำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพุทธบุตรทั้งหลาย และพุทธบริษัท ๔ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาพระบาลี อันเป็นภาษาสวรรค์ที่รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านมหาเปรียญประโยค ๙ ทั้งหลายจักได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาจนสำเร็จนี้ มาไขความในพระไตรปิฎก เพื่อศึกษา ฝึกฝนอบรมตน และนำความรู้ที่ได้ทดลองกับตัวจนเป็นผลดีแล้วมาสั่งสอนญาติโยมสาธุชนให้ได้รู้ธรรมตามท่านไปด้วย อันจะนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของพระพุทธศาสนาดังคำขวัญที่ว่า “พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” และ “พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”

 

วุฑฒิวงศ์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0051462491353353 Mins