มุทิตาสักการะ

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2549

    เนื่องในวาระโอกาสจะฉลองอายุครบ 70 ปี ของพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี ซึ่งตรงกันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2549 ที่จะถึงนี้ ด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งพระภิกษุสามเณร ตลอดถึงพุทธศานิกชนที่มีความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณท่าน จะได้ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลกาลนี้ร่วมมุทิตาจิต น้อมสักการะท่านด้วยความเคารพยิ่ง

ทั้งนี้ต่างตระหนักด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี นับว่าเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมและคุณูปการ แห่งสังฆมณฑลอย่างมากมาย ท่านรับธุระงานพระศาสนาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จที่มาจากความรับผิดชอบอย่างสูงด้วยวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง

 

พระพรหมมุนี

(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)

แม่กองธรรมสนามหลวง

วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

ชื่อ พระพรหมมุนี ฉายา พฺรหฺมคุตฺโต

วิทยาฐานะ ป.ธ. ๙

วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นามเดิม จุนท์ นามสกุล พราหมณ์พิทักษ์

เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๙ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปี ชวด

ณ บ้านเกาะเกตุ ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด

นามบิดา นายจันทร์ พราหมณ์พิทักษ์

นามมารดา นางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์

บรรพชา วันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปี ฉลู วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ วันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปี ฉลู วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ มี พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ (ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวินัยเวที)

อุปสมบท วันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ม.ร.ว.ชื่น สุจิตฺโต) ต่อมาทรงได้รับพระราชทานสถาปนาพระอิศริยยศและพระฐานันดรศักดิ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

พระกรรมวาจาจารย์ พระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตฺตโร ) วัดคิรีวิหาร จังหวัดตราด

พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔) (ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ที่พระมหานายก และพระราชบัณฑิต ตามลำดับ)

วิทยฐานะ พ.ศ. ๒๔๙๑ สำเร็จวิชาสามัญศึกษา (ป.๔) จากโรงเรียนวัดคิริวิหาร ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด

พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบประโยค น.ธ. เอก ได้ในสนามหลวงสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ประโยค ป.ธ.๙ ได้ในสนามหลวงสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

ตำแหน่งหน้าที่

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นผู้อำนวยการศึกษา สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

เป็นเจ้าคณะขาบบวร-เขียวบวร

เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)

เป็นกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต

เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต)

เป็นอนุกรรมการฝ่ายการปกครอง ของมหาเถรสมาคม

เป็นพระอุปัชฌาย์

เป็นกรรมการสนามหลวง แผนกบาลี

เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง

เป็นกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม

เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ของมหาเถรสมาคม

เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย

เป็นกรรมการชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เป็นกรรมการชำระอรรถกถา ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

- เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล, งานพระราชพิธีฯ ในบางโอกาส

- เป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในคราวทรงทรงผนวช เสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

- เป็นกรรมการกองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัย

- เป็นหัวหน้ากองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัย

- เป็นกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

- เป็นประธานคณะกรรมการตำราและวิชาการ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

- สนองงานถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่ได้รับพระบัญชาในบางโอกาส

- งานพิเศษ

- พ.ศ. ๒๕๔๑ ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๓ (ธรรมยุต) ในจังหวัดสิงห์บุรี, อุทัยธานี,ลพบุรี

- พ.ศ. ๒๕๔๑ ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๗ (ธรรมยุต) ในจังหวัดเชียงใหม่

- พ.ศ. ๒๕๔๓ ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๑๒ (ธรรมยุต) ในจังหวัดจันทบุรี

ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๑๓ (ธรรมยุต) ในจังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๕ ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค ๘ (ธรรมยุต)

รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต)

- สมณศักดิ์

- พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอมรโมลี

พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่

- พระราชสุมนต์มุนี ศรีปริยัติบวรวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

- พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพกวี ศรีปริยัติวิภูษิต ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

- พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมกวี ศรีธรรมประยุต วิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

- พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานสถาปนา สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ ที่พระพรหมมุนี ศรีวิสุทธิญาณนายก ธรรมสาธกวิจิตรปฏิภาณ ปริยัติวิธานกิจจการี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014043172200521 Mins