โครงการ นำร่อง

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2550

    ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขตทั่วประทศ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูเพื่อเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ วัตถุประสงค์ในเนื้อหาใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแม่บทในการจัดการศึกษา บูรณาการลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 124 โรงเรียน

ทางด้านตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ ในเขตพื้นที่ทั้ง 12 เขต กล่าวว่า การที่ได้มาเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นการพัฒนาศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังจะช่วยไปเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาอื่นๆ และขอขอบคุณพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นอย่างมาก ที่ได้ให้การสนับสนุนจึงทำให้มีโครงการดี ๆ อย่างนี้เกิดขึ้น

โดยที่ผ่านมาคณะครูอาจารย์ร่วม 458 ท่านได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ที่สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 - 28 เมษายน ก่อนมาร่วมสัมมนาหลักสูตรพัฒนาฯ ดังกล่าวนี้ด้วย โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ให้ความรู้ในเรื่อง การจัดการศึกษาเชิงพุทธ โดยกล่าวว่าการศึกษาต้องใช้หลักมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นหลักที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนานิสัย ให้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอย่างถ่องแท้

นับเป็นการสร้างคนดี จากหลักสูตรพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ของคณะครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูผู้สร้างโลกทุกท่านนี้ ที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้จุดกำเนิดแห่งแสงสว่างเล็กๆ อันยิ่งใหญ่ ให้กับเยาวชนของชาติต่อไปในอนาคต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0044440309206645 Mins