สัมมนาสื่อสำเร็จรูป

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2550

     ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดการสัมมนาเพื่อจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูป ประกอบการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ณ ห้องสัมมนาจักรแก้ว 4 อาคารสำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีพระอาจารย์ 4 รูป และมีตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 10 ท่าน จาก 6 โรงเรียน จากทั่วประเทศ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง,โรงเรียนฉัตรวิทยา,โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม,โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย,โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์),โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ( เล็กนิ่มอนุสรณ์)

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการจัดทำ ชุดสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูป ประกอบด้วย คู่มือครู,หนังสือเรียน ใบงาน - กิจกรรม สำหรับนักเรียน, VCD สำหรับผู้เรียน,อุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรม,แบบวัดประเมินผล วัตถุประสงฆ์ของการจัดทำ ชุดสื่อการเรียนรู้ชุดนี้มี 4 ประการ คือ

1.นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่ดี ไม่เป็นปัญหาของสังคม

2.มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ ตามหลักกุศลกรรมบท 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา ได้ในชีวิตประจำวัน จนติดเป็นนิสัยและพัฒนาเป็นวิถีชีวิตในที่สุด เพื่อให้เป็นต้นแบบเยาวชนที่ดีแก่เพื่อนๆ ได้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

3.เพื่อให้ผู้เรียนแยกแยะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อเจอสิ่งเร้าต่าง ๆ ว่า รู้ว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ (ควร-ไม่ควร), (ดี-ชั่ว), (ผิด-ถูก)

4.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของเหตุผล พิสูจน์ได้ด้วยวิธีทางพุทธศาสตร์ มิใช่เรื่องที่งมงาย ตลอดจนเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย

เนื้อหาในสื่อการเรียนการสอนนี้จะใช้ร่วมกับ โครงการสอบตอบปัญหาธรรม “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 26 การศึกษา 2550 ที่จะมาถึงนี้อีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011177857716878 Mins