ความสงบ เป็นพื้นฐานแห่งความสุข

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2546

.....ทะเล ที่ปราศจากคลื่นลม สงบเงียบ ย่อมสร้างความมั่นใจ ในการออกทะเลของชาวเรือท้องฟ้า ที่โปร่งใส ปราศจากพายุเมฆหมอกบดบัง ย่อมก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ดีต่อนักบิน "จิตใจของเราก็เช่นกัน ถ้าปราศจากความขุ่นมัว ผ่องใสเป็นนิจ สงบนิ่งเป็นอารมณ์เดียว ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขที่แท้จริงของชีวิต"

....."ความสงบ" ของใจ เป็นพื้นฐานความสุขของชีวิต กัลยาณมิตรที่รัก มาเถิด "สร้างใจเราให้สงบพบความสุขที่แท้จริง"

 

 

 Total Execution Time: 0.023236366113027 Mins