สมณสัญญา

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2546

 

 

.....เราเป็นพระ ก็ต้อง คิด พูด และทำแบบพระ แม้จะอยู่ตามลำพังก็ตาม เพื่อจะได้เคยชินจนติดเป็นนิสัย แม้เราจะไม่ได้เอ่ยปากพูด แต่อิริยาบถของเราก็เป็นภาษาท่าทาง ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น เกิดความเลื่อมใสศรัทธาได้ เหมือนสามเณรนิโครธ ที่พระเจ้าอโศกทอดพระเนตร เห็นทางช่องพระแกล แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยน แปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของพระเจ้าอโศกได้ เพราะเลื่อมใสในสมณสัญญาของสามเณร โดยที่สามเณรไม่ต้องพูดอะไรเลย

 

 Total Execution Time: 0.0035139838854472 Mins