วันที่มีความหมาย

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2563

                โลกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ชีวิตเราได้ถูกความชรารุกรานเข้ามาอย่างเงียบๆ วัยหนุ่มสาว คือ วันที่มีพลังกำลังถดถอยลงไปทุกขณะแล้ววันนี้…ชีวิตเราได้ถูกวางไว้ ณ จุดใด

.....วันวาน และวันพรุ่ง มิใช่วันแห่งความหมาย

.....วันวันนี้ วันที่เรายังมีชีวิตอยู่ วันที่เรายังสามารถคิดและกระทำในสิ่งที่ดี

.....วันวันนี้ จึงเป็นวันที่มีความหมาย วันไหนๆ ก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้
เรามาสร้างสรรค์วันนี้ให้เป็นวันแห่งคุณค่า และหาความหมายของชีวิตด้วยการประคองใจให้หยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง ในกลางของกลางดวงธรรม หรือองค์พระที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง แล้วในที่สุด วันนี้จะเป็นวันที่มีความหมายยิ่งสำหรับเรา คือ วันที่เราเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ภายในตัวเรา

               "วันที่มีความหมายของชีวิต คือ วันนี้วันที่เราเข้าถึงพระธรรมกาย"

 Total Execution Time: 0.0021348158518473 Mins