โอกาสทอง

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2563

.....โบราณว่า "น้ำขุ่นจับปลาง่าย" สถานการณ์ยิ่งวุ่นวาย โอกาสยิ่งมากมาย หากมิใช่สถานการณ์ที่วุ่นวายสับสน ไฉนเลยจะมี วีรบุรุษผู้กล้า นักปราชญ์ผู้ฉลาด เกิดขึ้นในแผ่นดิน สำหรับผู้มีปัญญา และปณิธานที่แน่วแน่มั่งคง ย่อมแสวงหาโอกาสได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือสถานที่ใด

 

.....ยิ่งในสถานการณ์ขณะนี้ บ้านเมืองวุ่นวาย เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนตกงาน ไร้ที่พึ่ง สับสนทางความคิด เป็นทุกข์ทางใจ ผู้ฉลาดจะอาศัยสถานการณ์นี้เป็นโอกาสทองสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม สั่งสมบุญบารมีได้อย่างมากมาย เพราะทุกคนต่างทุกข์ร้อน และต้องการที่พึ่งทางใจ น้ำใจ และกำลังใจ แม้เพียงเล็กน้อยที่หยิบยื่นให้ในยามนี้ ย่อมมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง เสมือนน้ำหนึ่งหยดกลางทะเลทราย ย่อมมีคุณค่าต่อผู้กระหายฉันใด คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมมีคุณค่ามากต่อผู้ทุกข์ร้อนฉันนั้น

 

 Total Execution Time: 0.002730917930603 Mins