ผู้ถึงพร้อม

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2546

 

ผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมัปปธาน มีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์
ดาดาษด้วยดอกไม้คือวิมุตติ หาอาสวะมิได้ จักปรินิพพาน

 

ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๒

 Total Execution Time: 0.0011742830276489 Mins