หัวใจพระพุทธศาสนา

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2546

หัวใจพระพุทธศาสนา

หัวใจพระพุทธศาสนา

.....ณ วันเพ็ญเดือน ๓ ดิถีแห่งมาฆะฤกษ์นี้ สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ ในธรรมย่อมซาบซึ้ง และย้อนรำลึกถึงความอัศจรรย์ในครั้งสมัยพุทธกาลได้ว่า เป็นวันที่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระศาสดาก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งถือเป็นการปักหลักคำสอนและการกำหนดอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับ

 

.....อุดมการณ์ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือ พระนิพานนั้นพุทธบริษัททั้งหลายต้องถึงพร้อมด้วย ความอดทน ความมุ่งมั่นและเป็นคนที่มีเหตุมีผล มีความรักสงบอยู่ในจิตใจ ไม่โหดเหี้ยมโหดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

 

.....หลักการ ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อการก้าวสู่ชีวิตที่สดใส เราจะต้องดำรงตนให้บรรลุถึงอุดมการณ์โดยต้องมีหลักการที่ดี คือการละชั่วทั้งปวงไม่ทำบาปทำกรรมและตั้งใจบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และที่สำคัญต้องพยายามกลั่นจิตใจของตนให้ผ่องใสด้วยการทำภาวนาไปพร้อมๆ กันด้วย

 

.....วิธีการ พระพุทธองค์ทรงให้วิธีการปรับปรุงตนเอง รวมทั้งวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไว้ อย่างทรงคุณค่ายิ่งหากผู้ใดทำตามได้อย่างครบถ้วนแล้ว การดำเนินชีวิตจะไม่พบกับความผิดพลาดเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นวิธีในการส่งเสริมหลักการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างราบรื่น พระองค์ทรงให้วิธีการไว้ว่า ต้องระวังปาก ระวังคำไม่ว่าร้ายใคร ต้องระวังการกระทำไม่ทำร้ายใคร ถ้าพูดกันอย่างเข้าใจคือระมัดระวังเรื่องศีลให้ดี ซึ่งนอกจากนี้ยังทรงแนะวิธีการเรื่องการกินการอยู่ คือรู้จักประมาณตนในการบริโภคและให้ประคองตนอยู่ในความสงบทั้งกายวาจาใจด้วยวิธี ฝึกทำภาวนากลั่นใจให้ผ่องใสด้วยธรรม

 

.....เรารู้ซึ้งถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ว่าการทำดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั้นมายาวนาน ซึ่งต้องยอมรับว่าบางครั้ง เราก็ทำได้แต่บางครั้งเราก็ทำได้ไม่สำเร็จ ในฐานะของพุทธศาสนิกชนที่ใคร่ในธรรม ผมขอถือเอาวันนี้ซึ่งเป็นฤกษ์งามยามดีที่จะให้ทุกท่านได้ทบทวนวิธีการ และอุดมการณ์ของชาวพุทธควบคู่ไปด้วย

 

.....มาฆะบูชาปีนี้นอกจากเราจะจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อน้อมรำระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้ว เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ตามอุดมการณ์ หลักการ วิธีการในโอวาทปาฏิโมกข์กันด้วยนะครับ มหากุศลอันยิ่งใหญ่จะได้หลั่งไหลมาสู่ตัวเราและคนรอบข้างอย่างจะนับจะประมาณมิได้ ผมขออนุโมทนาไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกัน…สาธุ!

 

จิรธรรม

 

 Total Execution Time: 0.012792750199636 Mins