พระมงคลเทพมุนี

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2550

      พระมงคลเทพมุนี พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ท่านยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริง และดีจริง ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฏก โดยเฉพาะคำว่าธรรมกายที่มีปรากฏในพระไตรปิฏกแต่ไม่ได้บอกวิธีการเข้าถึง ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักคำว่าธรรมกาย และวิธีการเข้าถึงธรรมกาย ก็เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ชาติภูมิ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ หรือหลวงปู่สด จันสโร เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ..๒๔๒๗ ณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในครอบครัวของพ่อค้าข้าว เมื่อเยาว์วัยเป็นผู้ฝักใฝ่และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่ออายุได้ ๒๑ ปีได้บวชและตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย และพระบาลีจากพระไตรปิฏกอย่างจริงจัง ท่านเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ

การบรรลุธรรม ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ท่านได้ไปบำเพ็ญภาวนาที่วัดโบสถ์ (บน) อำเภอบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี และเพื่อสอนพระบาลีให้แก่ภิกษุสามเณรที่วัดนั้น จากคำกล่าวของพระครูไพโรจน์ธรรมคุณ ศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านหนึ่ง ผู้จดจำคำของหลวงปู่เมื่อตั้งใจสละชีวิตเพื่อค้นหาธรรมะไว้ดังนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านตั้งสัตยาธิษฐานต่อหน้าองค์พระปฏิมากรในวัดโบสถ์ว่า

"ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้า ทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแลง่ายที่สุด ที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้า ถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้ว จักเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลย ถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอรับเป็นทนายศาสนา ในศาสนาของพระองค์จนตลอดชีวิต"ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ปี พ.ศ.๒๔๖๐ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ได้ค้นพบวิธีการเข้าถึงธรรมกายซึ่งสูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานได้ ๕๐๐ ปี หลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สดได้เผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมกายที่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ว่า เราเกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ ?

การเผยแผ่ หลังออกพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ท่านไปพักที่วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเพื่อไปสอนธรรมะครั้งแรก มีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติธรรมและเข้าถึงพระธรรมกายจำนวน ๓ รูป คือพระภิกษุสังวาลย์ พระภิกษุแบน พระภิกษุอ่วม กับฆราวาสอีก ๔ คน เป็นพยานการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ต่อมาท่านส่งพระภิกษุสังวาลย์ไปสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายที่วัดบางปลา

ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ และสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและสาธุชนที่มาวัดทั้งภายในและต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๐ -.๒๕๐๒ วัดปากน้ำภาษีเจริญมีพระภิกษุ สามเณรจำพรรษาถึง ๕๐๐ รูปนับเป็นวัดที่มีการเรียนพระปริยัติและสอนปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้น

จากการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชา ศิษยานุศิษย์จำนวนมากได้เข้าถึงพระธรรมกายและยืนยันว่า พระธรรมกายมีจริงและดีจริง ชาวต่างประเทศได้เดินทางมาศึกษาการปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ และเมื่อได้รับผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจ จึงเดินทางกลับไปเผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย ณ ถิ่นกำเนิดของตน

การสืบทอด พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก ท่านจึงมีบัญชาให้ศิษย์ของท่านทุกรูปทุกคนเผยแผ่การปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมกายให้แก่ชาวโลก แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตาม

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศิษย์เอกท่านหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ เคารพและเชื่อฟังคำของพระอาจารย์ที่สั่งให้ท่านสอนสมาธิต่อไปที่บ้านธรรมประสิทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดปากน้ำ ปี พ.ศ.๒๕๑๓ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และหลวงพ่อธัมมชโย (พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในปัจจุบัน) ได้สร้างวัดเพื่อสอนการปฏิบัติธรรมขึ้นแห่งหนึ่ง โดยมีหลวงพ่อธัมมชโยเป็นเจ้าอาวาสซึ่งท่านได้สานต่อมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่

วันมาฆบูชาปี พ.ศ.๒๕๓๗ ตรงกับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยและคุณยายอาจารย์ ได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำมาร่วมแสดงความกตัญญู และยกย่องเทิดทูนบูชาคุณธรรมของหลวงปู่ ที่ค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายให้กลับคืนมาเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก ด้วยการหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ด้วยทองคำบริสุทธิ์

ในระหว่างปี.พ.ศ..๒๕๓๘.-.๒๕๔๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย..คุณยายอาจารย์และศิษยานุศิษย์ได้รวมใจกันสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย ขณะเดียวกันศิษยานุศิษย์ภายนอกประเทศก็ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมตามประเทศต่าง ๆ ขึ้นเพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ สืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011270900567373 Mins