สัมมนาการจัดการความรู้

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2550

       ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ โรงเรียนศูนย์สอบทางก้าวหน้าขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ ระหว่างวันอังคารที่ 28 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา

มีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนศูนย์สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า และเพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ และสามารถนำความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) ด้านคุณธรรมในสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายโรงเรียนศูนย์สอบทางก้าวหน้าอีกด้วย

โดยในครั้งนี้มีอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 47 คน จากโรงเรียนศูนย์สอบฯในพื้นที่ 9 จังหวัด ทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร, ชัยนาท, สมุทรปราการ และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

การสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการอบรม ได้แก่ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา, การศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนศูนย์สอบทางก้าวหน้า และการฟังบรรยาย เรื่อง“เรามารู้จักกัน การจัดการความรู้เบื้องต้น” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพวัลย์ ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ อาจารย์ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้กาญจนบุรี อาจารย์พิเศษ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร

นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม อันได้แก่ การฟังบรรยายธรรมเรื่อง “ครูผู้เป็นแสงสว่างของชาวโลก”, การทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ในโอกาสนี้ด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00093776782353719 Mins