สัมมนาการจัดการความรู้

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2550

       ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ โรงเรียนศูนย์สอบทางก้าวหน้าขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ ระหว่างวันอังคารที่ 28 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา

มีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนศูนย์สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า และเพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ และสามารถนำความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM) ด้านคุณธรรมในสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายโรงเรียนศูนย์สอบทางก้าวหน้าอีกด้วย

โดยในครั้งนี้มีอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 47 คน จากโรงเรียนศูนย์สอบฯในพื้นที่ 9 จังหวัด ทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร, ชัยนาท, สมุทรปราการ และประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

การสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการอบรม ได้แก่ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา, การศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนศูนย์สอบทางก้าวหน้า และการฟังบรรยาย เรื่อง“เรามารู้จักกัน การจัดการความรู้เบื้องต้น” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพวัลย์ ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ อาจารย์ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้กาญจนบุรี อาจารย์พิเศษ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร

นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม อันได้แก่ การฟังบรรยายธรรมเรื่อง “ครูผู้เป็นแสงสว่างของชาวโลก”, การทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ในโอกาสนี้ด้วย