ประกาศผลสอบ

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2551

      การศึกษาภาษาบาลีตามสำนักเรียนต่าง ๆ ของวัดทั่วประเทศ ที่นับเป็นภารกิจหลักที่ทุกสำนักเรียนให้ความสำคัญ เนื่องจากการศึกษาพระบาลีนี้ เป็นการรักษาคำสอนในพระพุทธศาสนา เป็นภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ศึกษาต้องมีความตั้งใจ เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งโดยต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีการศึกษาที่เป็นช่วงเวลาการเรียนการสอน เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาทดสอบภูมิรู้ นอกจากจะเป็นการบ่งชี้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้ศึกษาแล้ว ก็จะยังความสำเร็จและกำลังใจแห่งสังฆมณฑล ย่อมยังปิติโดยทั่ว ทั้งแวดวงการศึกษาของคณะสงฆ์ รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่ให้ความสำคัญอีกเป็นจำนวนมาก

หลังจากการมุ่งมั่นทุ่มเทของพระภิกษุสามเณรพระภิกษุสามเณร กว่า 2 ,000 รูป ในการประกาศผลการสอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ได้มีการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2551 โดยวัดพระธรรมกาย คว้าแชมป์ สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค มากที่สุด

ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณร จากสำนักเรียนต่าง ๆ สอบได้ในระดับชั้น ประโยค 1-2 จำนวน 1 ,220 รูป เปรียญธรรมประโยค 3 สอบได้ 385 รูป เปรียญธรรมประโยค 4 สอบได้ 356 รูป เปรียญธรรมประโยค 5 สอบได้ 262 รูป เปรียญธรรมประโยค 6 สอบได้ 248 รูป เปรียญธรรมประโยค 7 สอบได้ 192 รูป เปรียญธรรมประโยค 8 สอบได้ 102 รูป เปรียญธรรมประโยค 9 สอบได้ 25 รูป

โดยวัดและสำนักเรียนที่สอบได้เปรียญธรรมประโยค 9 มากที่สุดใน 3 อันดับแรกได้แก่ วัดพระธรรมกาย สอบได้จำนวน 5 รูป วัดโมลีโลกยาราม 3 รูป วัดเทพลีลาและวัดชัยมงคลสอบได้วัดละ 2 รูป ซึ่งในปีนี้มีสามเณรสอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 4 รูป และรวมทุกชั้นทุกประโยคมีพระภิกษุสามเณรสอบได้รวมทั้งสิ้น 2 ,790 รูป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00078831513722738 Mins