จัดปฏิบัติธรรมอนุบาล

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2550

       โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมนักเรียนระดับอนุบาลขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง 2 จำนวน 383 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้สืบเนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จัดโครงการให้คุณครูได้มีโอกาสหมุนเวียนกันไปศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีการปฏิบัติธรรมในระยะสั้น ขึ้นไปปฏิบัติธรรม ณ สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่ ครั้งละ 7 วัน ทั้งนี้จะได้มีโอกาสศึกษาความรู้รวมถึงการปฏิบัติทั้งในการทำทาน การรักษาศีล และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ถึงการเป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

ด้วยการริเริ่มมาจากคุณครูก่อน โดยทางโรงเรียนได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียนขึ้น ที่ห้องประชุมของทางโรงเรียนทุกสัปดาห์ เพื่อให้คณะครูอาจารย์ และนักเรียนได้มีการปฎิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นับเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่คุณครู นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง ทั้งบ้านและโรงเรียนได้มีส่วนรวม ด้วยการนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่สถาบันการศึกษาแต่ในเบื้องแรก เพราะพื้นฐานเริ่มจากในชั้นอนุบาลให้เขาได้เรียนรู้และปฏิบัติมีความคุ้นเคยตั้งแต่ในวัยเยาว์ ย่อมจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อไปในอนาคต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00093825260798136 Mins