ค่ายเรียนรู้คุณธรรม

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2550

     มูลนิธิคุณพุ่ม ในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ร่วมกับ IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียงเฉลิมพระเกียรติขึ้น ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

ทั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมโครงการกว่า 600 คน จาก 38 โรงเรียน อาทิเช่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และโรงเรียนมัธยมราชวินิต เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ รวมถึงกรรมการนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในคุณธรรมนำความรู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย ส่งผลต่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและทำงานร่วมกันในโรงเรียน ส่งเสริมต่อการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ด้วย ดังนั้น ค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียงเฉลิมพระเกียรติจึงจัดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจากเขตอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตามต่อไป

ซึ่งในงานได้รับเกียรติจากพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี รององค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่มฯ ให้เกียรติมาเป็นประธาน และนายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวรายงานและกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกร่วมกัน ผ่านการเข้าฐานต่าง ๆ เช่น ฐานคุณธรรมนำความรู้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง และความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฐานรู้เท่าทันสื่อ ฐานการต่อสู้ป้องกันตัวและทักษะการดำรงชีวิตในป่า ฐานกิจกรรมสร้างสรรค์สมองงานประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ และนิทานคุณธรรม

จากการสัมภาษณ์ ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรม นายอนาวิล เจียมประเสริฐ นักเรียนชั้นม.5โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กล่าวว่า “ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เพราะได้ความรู้จากการ Work Shop ของแต่ละฐาน เช่น คุณธรรม 8 ประการที่ส่งเสริมให้เราเป็นคนดี หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขอย่างแท้จริง และรู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “คุณธรรม” ผมยังได้ทำกิจกรรมดี ๆกับเพื่อนที่มาจากต่างโรงเรียนในกรุงเทพฯอีกด้วย”

ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์กิจกรรมครั้งนี้ คือการสร้างความเข้าใจ ตระหนัก เห็นคุณค่า ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย อันจะส่งผลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสืบไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017327602704366 Mins