D-Mind Camp

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2550

      ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย D-Mind Camp ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย เมื่อระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 151 คน จากสถาบันการศึกษา 19 สถาบันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมเบื้องต้น, ปลูกฝังให้รักการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และให้มีนิสัยรักความสะอาด รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านการเรียน และการทำงาน

ซึ่งระหว่างการเข้าค่าย น้อง ๆ นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม walk rally ฐานคุณธรรม และการพัฒนาศักยภาพด้านการพูดในที่ชุมชน และยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมบัติ สมฺมาผโล แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง ประวัติพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร ) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และพระอาจารย์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ เมตตานำนั่งสมาธิ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องพระคุณพ่อแม่ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย, พร้อมทั้งได้เรียนรู้หลักสูตรพิชิตเกรด ซึ่งหลังจบโครงการนักศึกษามีความตั้งใจ จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการปลูกฝังคุณธรรมในใจเยาวชนทั่วประเทศอีกต่อไปด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001227601369222 Mins