อบรมนักเรียนผู้นำ

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2550

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการโครงการอบรมนักเรียนผู้นำต้นแบบ Moral Youth Leader Project; MY Leader Project โครงการ 2 ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 ถึง วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2550 ณ ห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

โครงการค่ายครั้งนี้เป็นการอบรม คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ นอกจากนั้นยังเป็นการสัมมนาครูที่สมัครใจทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชมรมพุทธ ซึ่งมีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ คือ คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนละไม่เกิน 10 คน และอาจารย์ไม่เกิน 2 ท่าน จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาจาก 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 537 คน

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม เป็นพิธีเปิดโครงการ และปฐมนิเทศ หลังจากนั้นเป็นการเข้าฐานเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเบื้องต้น ได้แก่ วินัย เคารพ อดทน และวุฒิธรรม 4 ประการ, ระหว่างการรับประทานอาหารมีการสอนเสขิยวัตร และมารยาทในการรับประทานอาหาร ภาคค่ำเป็นการฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง “ต้นแบบผู้นำความดี” และพบพี่เลี้ยง เพื่อแนะนำวิธีการพักผ่อนที่ถูกสุขลักษณะ คือดูแลสุขภาพร่างกายช่วงหน้าอกถึงลำคอให้อบอุ่น และนั่งสมาธิแผ่เมตตาก่อนนอน, เมื่อตื่นนอนต้องพับผ้าห่มทุกครั้ง รวมถึงแบ่งหน้าที่รับบุญ ตลอดระยะเวลาการอบรม

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม เป็นกิจกรรมชมวัด ควบคู่ไปกับการเล่าประวัติความสำคัญของวัด, แนะนำการปฏิบัติตนเมื่อมาวัด และช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ ตามด้วยกิจกรรมฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ ว่าด้วยเรื่องการขัดวิมาน การจัดพับเก็บ และฝึกจับแง่คิดจากดนตรี ปิดท้ายของวันด้วยการฟังธรรม เรื่องกฎแห่งกรรม และพระคุณพ่อแม่ ด้านคุณครูที่ปรึกษาได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มเยาวชนต้นแบบในโรงเรียน

วันสุดท้าย วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยพิธีตักบาตร โดยเป็นโอกาสอันดีที่อาจารย์ และนักเรียนแกนนำได้ฝึกจัดพิธีตักบาตร และเก็บงานด้วยตัวเอง ตามด้วยการสัมมนาแนวทางตั้งกลุ่มเยาวชนต้นแบบ โดยประธานกลุ่มยุวทูตทางก้าวหน้า และนิสิตชมรมพุทธ ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อจากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้นำได้ระดมสมองคิดหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาวัด และพัฒนาชุมชนของตนเอง

ปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตร และฟังปัจฉิมโอวาทในพิธีปิด ประกาศผลการเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการรุ่น ประกาศนัดประชุมทุก ๆ วันเสาร์ต้นเดือน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนผู้นำของโรงเรียนนำร่องฯ เป็นผู้นำทางด้านศีลธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน และจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ในทุกโรงเรียนนำร่องฯ ต่อไปในอนาคตต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016003282864889 Mins