รางวัลแห่งเกียรติยศ ความรู้ คู่คุณธรรม

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2549

 

 

 

      โครงการสร้างคนดีให้มีความรู้คู่คุณธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” และเป็นที่ประจักษ์น่าชื่นชมยินดี ควรแก่การยกย่องสำหรับผู้ได้รับเกียรติแห่งความสำเร็จ โดยในครั้งนี้มีการจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

รางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๒๔

๑. โล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รางวัลชนะเลิศ ระดับนักเรียนทหาร – ตำรวจ

ผู้รับโล่ นักเรียนนายร้อยปิยมิตร มองเพชร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

๒. โล่เกียรติยศ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ องค์อุปถัมภ์ชมรมพุทธศาสตร์สากล

รางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่ส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ระดับประเทศ และระดับภาค ประจำภาคตะวันออก

ผู้รับโล่ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

๓. โล่เกียรติยศ ทะไลลามะองค์ที่ ๑๔

His Holiness the ๑๔th Dalai Lama

ประมุขแห่งประชาชนและคณะสงฆ์ธิเบต

ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี ๑๙๘๙

The Head of State and Spiritual Leader of the Tibetan people

Nobel Peace Laureate ๑๙๘๙

รางวัลสถานศึกษาขนาดกลางส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ระดับประเทศ และระดับภาค ประจำภาคเหนือ

ผู้รับโล่ โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่

๔. โล่เกียรติยศ ท่านซิงหวิน ต้าซือ

Venerable Master Hsing Yun

ปฐมเจ้าอาวาสวัดโฝกวงซัน และประธานมูลนิธิแสงพุทธธรรมสากล

Founder of Fo Guang Shan Monastery

President of Buddha"s Light International Association

รางวัลสถานศึกษาขนาดเล็กส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ระดับประเทศ และระดับภาค ประจำภาคเหนือ

ผู้รับโล่ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง จังหวัดเชียงใหม่

๕. โล่เกียรติยศ สมเด็จพระสังฆราช ธรรมเสน มหาเถโร

H.H.Dharmasen Mahathero

สมเด็จพระสังฆราชแห่งบังคลาเทศ ประมุขสงฆ์และประธานมหาเถระสมาคม บังคลาเทศ

Sangharaja Supreme Patriarch of Bangladesh

The Supreme Sangha Council of Bangladesh

สถานศึกษาขนาดใหญ่ส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคกลาง

ผู้รับโล่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี

๖. โล่เกียรติยศ พระศรีธรรมานันทะ

Ven Dr. K Sri Dhammananda Nayaka Maha Thera

ประมุขสงฆ์เถรวาทแห่งมาเลเซียและสิงคโปร์

สมาคมเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเลเซีย

Chief High Priest of Malaysia and Singapore, J.S.M. , D.Litt,Ph.D.

Buddhist Missionary Society Malaysia

สถานศึกษาขนาดใหญ่ส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคเหนือ

ผู้รับโล่ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 

๗. โล่เกียรติยศ ท่านเซอริง วางดิ ริมโปเช

His Eminence Tsering Wangdi Rimpoche

ประธานองค์กรเพื่อการรักษาและพัฒนาสังฆมณฑลแห่งประเทศภูฐาน

Chairman of Menjong Chöthün Tshogpa, Kingdom of Bhutan (เมนจ้อง เชตั้น เจาะป่า)

สถานศึกษาขนาดใหญ่ส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้รับโล่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๘. โล่เกียรติยศ องค์กังเชนลามะ (มามอบเอง)

T.Y.S. Lama Gangchen

ประธานองค์กรลามะกังเชนเพื่อสันติภาพ ประเทศอิตาลี

President, Lama Gangchen World Peace Foundation

สถานศึกษาขนาดใหญ่ส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำกรุงเทพมหานคร

ผู้รับโล่ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร

๙. โล่เกียรติยศ พระอัคคะ มหาบัณฑิต ภิวังสะ (มามอบเอง)

Agga Mahapandita Bivansa

อธิการบดี มหาวิทยาลัยปริยัติศาสนา ประเทศเมียนม่า

Rector of State Pariyatti Sasana University

สถานศึกษาขนาดใหญ่ส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคใต้

ผู้รับโล่ โรงเรียนสตรีปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐. โล่เกียรติยศ ท่านจีกวาง ซูนิม

Ven. Ji-Kwang Sunim

ประธานมูลนิธิพุทธศาสน์หนึ่งอิน ซันวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

President of Nungin Sunwon Buddhist Foundation, Seoul, South Korea

สถานศึกษาขนาดกลางส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคตะวันออก

ผู้รับโล่ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๑๑. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

รางวัลชนะเลิศประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้รับโล่ โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี

๑๒. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

องคมนตรี

รางวัลชนะเลิศประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้รับโล่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

๑๓. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์

องคมนตรี

รางวัลชนะเลิศประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้รับโล่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

๑๔. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

องคมนตรี

รางวัลชนะเลิศประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ผู้รับโล่ โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

๑๕. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

รางวัลชนะเลิศ ระดับครูอาจารย์

ผู้รับโล่ นางขวัญเนตร สุธีธร, นางสาวอรณรินทร์ สุนทรสถิตย์, นายอภิชาติ แก้วกาญจนาวรรณ

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

๑๖. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ สุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา

ผู้รับโล่ นางสาวณิศารัสมิ์ ยิ้มละม้าย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

๑๗. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้รับโล่ นายเชือก โชติช่วย

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร

๑๘. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้รับโล่ เด็กหญิงน้ำพลอย ร่มแก้ว

โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

๑๙. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ กันตธีร์ สุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้รับโล่ เด็กหญิงธิดารัตน์ ยินดีชัย

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

๒๐. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ผู้รับโล่ เด็กชายพัทธพล กัลยาวุฒิพงศ์

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

๒๑. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานศึกษาขนาดกลางส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำกรุงเทพมหานคร

ผู้รับโล่ โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร

๒๒. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สถานศึกษาขนาดกลางส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้รับโล่ โรงเรียนบ้านน้ำแคม จังหวัดเลย

๒๓. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ ปรีดา พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (มามอบเอง)

สถานศึกษาขนาดกลางส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคกลาง

ผู้รับโล่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี

๒๔. โล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร. ฮานส์ เจ. เอ. แวน กินเคิล (มีตัวแทนมอบ)

Professor Dr. Hans J.A. van Ginkel

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งองค์การสหประชาชาติ

รองเลขาธิการสหประชาชาติ

Rector of the United Nations University

Under - Secretary - General of the United Nations

รางวัลผู้ประสานงานศูนย์สอบยอดเยี่ยม (Supervisor)

ผู้รับโล่ นายอโนชา มณีวิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๕. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ ดร.ออสกา อารีอาส

H.E. Dr. Oscar Arias

อดีตประธานาธิบดีคอสตาริกา ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี ๑๙๘๗

Former President of Costa Rica, Nobel Peace Laureate ๑๙๘๗

สถานศึกษาขนาดกลางส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคใต้

ผู้รับโล่ โรงเรียนปทุมานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๖. โล่เกียรติยศ คุณอาร์โนลด์ ชวาสเนกเกอร์ (มีตัวแทนมอบ)

Mr. Arnold Schwarzenegger

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Governor of California, United States of America

สถานศึกษาขนาดเล็กส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคกลาง

ผู้รับโล่ โรงเรียนวัดละมุด จังหวัดนครปฐม

ตัวแทนผู้มอบโล่

ดร.โจเซฟ ยอสเซอ

Dr.Joseph Yassour

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ซานดิเอโก รัฐแคลิฟอเนียร์

Senior Lecturer, University of San Diego, California, USA

๒๗. โล่เกียรติยศ ท่านบุช แช (มามอบเอง)

Mr. Bush Cze

ประธานพรรคคนที่ ๒ ของพรรครีพับบลิกัน (ฝ่ายเอเชีย) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Co- Chairman National Asian Republican Coalition

สถานศึกษาขนาดเล็กส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคตะวันออก

ผู้รับโล่ โรงเรียนบ้านเนินตะบก จังหวัดตราด

๒๘. โล่เกียรติยศ ดร.นีน่า ลินน์ มีเยอร์ฮอฟ

Dr. Nina Lynn Meyerhof

ประธานองค์กรยุวชนโลก

President, Children of the Earth

สถานศึกษาขนาดเล็กส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคใต้

ผู้รับโล่ โรงเรียนบ้านขอนหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๙. โล่เกียรติยศ ดร.สุนิตา คานธี

Dr. Sunita Gandhi

ประธานสภาการศึกษาโลก

President, The Council for Global Education

สถานศึกษาขนาดเล็กส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 Total Execution Time: 0.02021648089091 Mins