พระนิสิต มจร.

วันที่ 27 ธค. พ.ศ.2550

     
พระนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศาสนา วิชาเอกศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นำโดยพระครูพิสุทธ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และอาจารย์พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ อาจารย์ประจำวิชาแนวคิดและขบวนการใหม่ ๆ ทางศาสนา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในโครงการเสริมหลักสูตรทัศนศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา

โดยมีพระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ตอบข้อคำถามถึงวิธีการเผยแผ่ศาสนาของวัดพระธรรมกาย ณ ห้องฉายวีดิทัศน์ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกาย และพระอาจารย์ถาวร ถาวโร หัวหน้ากองพระกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกาย ได้นำคณะพระนิสิตเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกาย เห็นถึงระบบระเบียบการจัดการทั้งสถานที่-ความสะอาด สิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างที่เน้นความเรียบง่าย การใช้สอย รวมถึงการดูแลรักษา ซึ่งการเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พระนิสิตได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการคณะสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015035716692607 Mins