WORLD-PEC

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2550


        
ครอบครัว คือหน่วยย่อยของสังคมที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะหากครอบครัวอบอุ่น ย่อมส่งผลให้สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนโลกของเรา บังเกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสังคมในอุดมคติ ที่ชาวโลกต่างเฝ้าแสวงหามานานแสนนาน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเดินไปสู่จุดหมายนี้ได้อย่างไร

 

ด้วยเหตุนี้ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย จึงได้ดำริให้มีโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือ World-PEC (World Peace Ethics Contest ) ขึ้น ซึ่งโครงการนี้ ได้พัฒนามาจากโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า (Path of Progress) ที่เกิดขึ้นจากดำริ ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ อีกเช่นกัน ซึ่งได้จัดสอบมาอย่างต่อเนื่องถึง ๒๖ ครั้งแล้ว โดย มุ่งหวังให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำธรรมะนั้นมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ดีงาม เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 

 

World-PEC : World Peace

 

แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ สภาพศีลธรรมของสังคมทั่วโลกได้เสื่อมถอยลงไปอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจาก ความเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี และการแผ่ขยายของค่านิยมที่ไม่เหมาะสม จนทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยการปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจของผู้คนอย่างเป็นระบบ ซึ่งมิใช่ทำเพียงแค่ในระดับของเยาวชนเท่านั้น แต่จำเป็นต้องนำธรรมะให้หยั่งรากลึกลงไปถึงทุกๆ ครอบครัวให้ได้ เพราะสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นจากบ้านก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่ง การที่เด็กและเยาวชนจะเติบโตมาเป็นคนดีได้ พ่อแม่และผู้ใหญ่ ภายในบ้านจะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบใน การทำความดีให้แก่ลูกหลานได้ทำตามด้วย

 

โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพ โลก จึงเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย ทุกระดับในสังคม รวมถึงชาวโลกทุกคนได้มีโอกาสศึกษาหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามบทบาทและหน้าที่ของตน รวมถึงศึกษาศิลปะการอยู่ร่วมกัน และศิลปะการครองใจคน ซึ่งเป็นความรู้อันทรงคุณค่าที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา ซึ่งหากนำไปปฏิบัติ ตามอย่างจริงจัง จะช่วยส่งเสริมให้ชาวโลกทุกคนสามารถสร้างครอบครัวของตนให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาสังคมต่างๆ เริ่มลดน้อยลงและหมดสิ้นไป อีกทั้งยังช่วย ให้สังคมโลกกลับมาสงบร่มเย็น จนก้าวไปสู่สังคมที่มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป และในที่สุดจะก่อให้เกิดสันติภาพของโลกได้อย่างแท้จริง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0054168144861857 Mins